A BARLANGLAKÁSOK TÍPUSAI,
KELETKEZÉSÜK KÖRÜLMÉNYEI

 

 

A hazai barlanglakások két fő csoportba oszthatók:

- a természetes barlangok felhasználásával keletkezett hajlékok

- mesterségesen kialakított barlanglakások

 

 

A  természetes barlangokat háromféleképpen használták a múltban lakás céljára:

Búvóhelyek, betyárbarlangok
Ház a barlangban
Remetebarlangok

 

A mesterséges barlanglakások további osztályozása legcélszerűbben a befoglaló kőzetük alapján lehetséges:

Kőbe vájt barlanglakások
Löszpartok barlanglakásai

 

Lássuk hát őket részletesebben...

 

LAKÁS, HAJLÉK CÉLJÁRA HASZNÁLATOS TERMÉSZETES BARLANGOK

 

Búvóhelyek, betyárbarlangok

 

A Kárpát-medence néphagyományai számos természetes és mesterséges barlangot kötnek azoknak a - nem vallási, hanem igencsak világi okokból - visszavonult embereknek a nevéhez, akik ilyen vagy olyan módon az adott vidék életében fontos szerepet játszottak.

A valamilyen ok miatt bujdosásra, rejtőzésre kényszerülők között nagy számban voltak nem egyenes úton járók is. Minden vidéknek megvan a betyárokról, rablókról szóló mondaköre - és e történetek fontos helyszínei a hegyek között megbúvó, rejtőzésre alkalmas barlangok.

 

Nincs olyan hegyvidék hazánkban, melyben ne találkoznánk legalább egy "betyár" előnevű barlanggal. A Bakonyban Savanyú Jóska nevét 8, Sobriét 9 luk, barlang viseli. De előfordul a "zsivány"-barlang, "bujdosó"-barlang elnevezés is. Sok olyan barlangot ismerünk, mely nem nevében, de a hagyományok, legendák útján kapcsolódik az egykori rablókhoz, zsiványokhoz, ilyen például az igen tágas bakonyi Kőpince-barlang, vagy a már említett Suba-lyuk barlang, melynek neve is egy betyár nevéből származik. De a Bükkben Vidróczki is büszkélkedhet egy barlang névvel...

 

A betyárbarlangokban nem csak az útonállók húzták meg magukat, hanem gyakran a társadalom egyéb számkivetettjei is. Lehettek ők elszegényedett napszámosok, vagy katonai szolgálat elől bujdosók: a nép mindig szívesen őrizte emléküket.

 

"Ház a barlangban"

 

A természetes barlangok lakás céljára történő használatának különleges és ritka formája, amikor a meglévő - jellemzően nagy méretekkel rendelkező - barlang üregébe lakóépületet emelnek. Az előző fejezet végén már megemlítettük, hogy az Istállós-kői barlangban, de több más hazai, ősember által lakott barlangban találtak erre utaló leleteket, épületmaradványokat. E használati módnak külföldön láthatjuk még ma is élő példáját, de hazánkban sem volt ismeretlen ez a lakásforma: Budafokon az egykori Török-barlangban, valamint a Gellérthegy ma Sziklakápolnaként ismert üregében a XIX. század embere még találkozhatott a barlang szájába épített házakkal. Sajnos csak múlt időben beszélhetünk mindkettőről - ma már nyomukat se lehet megtalálni.

 

A tengeri üledékből lerakódott mészkőtípusok ismert jellemzője a karsztosodásra való hajlam. Ennek leglátványosabb megjelenési formái a vizek által kivájt, kioldott barlangok - s ilyenek mind a budafoki szarmata mészkőben, mind a Gellérthegyet alkotó dolomitban nagy számban keletkezhettek.  Az üregesedéshez a folyó vízjárása is hozzájárult, azzal, hogy a kialakult járatok száját az évezredek alatt kitágította.

 

A barlangokat az emberek tovább bővítették, kőbányának használván őket. A folyóparti fekvés eleve kedvezett a kőfejtésnek (mint Budafokon: a kitermelt követ rövid úton le lehetett szállítani a folyóhoz, amelyen dereglyékre rakva bárhová továbbítható volt a kő), de a védelmi funkciónak is: a Gellérthegy lábánál az átkelőt vigyázó ember bővítette magának a barlangot.

 

Ez utóbbiban egy-két ház állott, a budafoki barlangban azonban egész "lakótelep" alakult ki. Ma már csak leírásokból, képekről ismerhetjük ezeket a hajlékokat, de még ezek alapján is meggyőződhetünk különlegességükről.

 

Az egyik ilyen, hogy a házaknak nem volt tetőzetük: hiszen nem esett be az eső, szükségtelen volt drága tetőszerkezetet felállítani...  

 

A hazai régészeti kutatás atyja, Rómer Flóris mérte fel és írta le elsőként az 1860-as években e nagy budafoki barlang lakásait.

A különleges házakat több ízben művészek is megörökítik, némileg romantikus színezetet adva az ottani életnek. E rajzokon jól megfigyelhetők az épületek formái, sőt, minden esetben a lakók is szerepelnek a képeken.

A budafoki "Török-barlang" az 1830-as és az 1870-es években készült rajzokon

 

A nagy barlangot a budafoki pincék veszélyelhárítási munkáinak keretében az 1990-es évek közepén szüntették meg véglegesen. Jelen sorok írójának volt szerencséje látni e munkálatokat... a barlang valóban hatalmas volt, s még ekkor is állottak benne az egykori házak falai.  

 

A barlang megszüntetése (1994)

 

 

 

A magyar főváros dicsekedhet a világ fővárosai közül a legtöbb és legérdekesebb barlangokkal. A Pálvölgyi, a Szemlőhegyi, a Mártonhegy, vagy a Vár alatti barlangrendszer a világon egyedülálló értékeket ad a magyar fővárosnak. És szintén Budapest a világ egyetlen világvárosa, ahol még a XX. század elején is a város kellős közepén barlangban laktak emberek - ritka látványosságot jelentve az arra járó idegenek számára.

 

Rómer Flóris a XIX. század hatvanas éveiben így ír a Gellérthegyen található sziklabarlang lakásáról:

 "... A ráczvárosi házak fölött több sötét lyuk mutatkozik, melyek az alattok elterjedő házakkal összeköttetésben lévén: kamrául, pinczéül, lomtárul szolgálnak. De van egy nagyobb üreg is a rudas fürdő fölött, melyben nehány épült ház látható, s melyben egy pár igénytelen család, jelesen egy kötélgyártó, mint a grotte des Cordies-ben ... szél és eső ellen födél nélkül is elég oltalmat, télen melegebbet, nyáron hűsebbet - mint egyéb gyarló házakban talál..."

 

 

A Rómer által leírt barlanglakás azonos a Vasárnapi Újság 1866. évi 52. számában bemutatottal, melyről Keleti Gusztáv rajzát is láthatjuk:

 

"... Fölösleges mondanunk, hogy e barlanglakások közül kettő sem hasonlít egymáshoz. Változatosak, mint magasztos építészetök: a természet. Az amelyiket ezuttal képben bemutatunk, a Szent-Gellért hegy déli oldalán van és tisztességes lakhelyet képez épületekkel,kerítéssel udvarral, fával az udvaron, és könnyen kielégíthető emberek nem csak lakályosnak találhatják, hanem még vonzerőt is fedezhetnek föl ama kettős kilátásban, mely a 700 láb magas szikláról a dunamenti termékeny rónára és a promontorvidéki hegyekre, pár lépéssel oldalt pedig a Rákoson épült "ifjú óriásra" nyílik..." 

 

A barlang szájában álló épületek a kor megszokott hajlékaitól nem sokban különböztek. Ne feledjük: ekkor még a városok is jórészt kis földszintes házakból álltak. 

Természetesen a barlanglakók és házaik sokak szemében szálka volt. A budafokiból az 1870-es évek végén, míg a gellérthegyiből néhány évtizeddel később, a közeli szálló építésével egyidejűleg költöztették ki a lakókat.  

 

Remetebarlangok

 

Létrejöttük társadalmi körülményeit elemezve külön kategóriába kell sorolnunk azokat a barlangokat, melyeket vallási célra használtak az évszázadok során az ilyen életmódot választó emberek. Remetebarlangoknak nevezzük őket, mert minden esetben a vallás e különös képviselői használták őket. De nem lehet nem észrevenni, hogy a ma már vájt, mesterségesnek ismert ilyen barlangok mindegyike eredetileg nagy valószínűséggel természetes üreg volt, csak a használat során az emberi alakító munka változtatta meg formájukat, szerkezetüket. E barlangok tehát átmenetet képeznek a természetes és a mesterséges, ember vájta hajlékok között.

Hazánk majd’ minden hegységében találhatók remetékhez kötött barlangok, ám legismertebbek közülük a számtalanszor kutatott és leírt "Barátlakások" csoportja a tihanyi félszigeten.

A legismertebb remetebarlangok hazánkban

1. Tihany - barátlakások 2. Nagymaros, Szent Mihály hegy 3. Mátraverebély - szentkúti remetebarlangok 4. Gellérthegy - Szent-Iván barlang 
5. Máriaremete 6. Bátori-barlang 7. Budaörs - Kőhegy 8. Jakab-hegyi remetebarlang 

Nagyjából a XIX. század közepéig-végéig a kereszténység jelentős, megbecsült személyiségei voltak a remeték. Ezek az emberek - vallási, filozófiai okokból - visszavonultan élték életüket, az emberi közösségtől elzárva, gyakran készakarva olyan helyet választva életük terének, ahová idegenek ritkán, vagy nehezen juthatnak el. Közülük sokan éveken, évtizedeken át nem találkoztak emberekkel, valóban magányban élték le életüket.

A vallástörténet számos neves remetét tart számon. Közülük is legismertebb és könyvünk tárgya szempontjából legfontosabb az a Remete Szent Pál, aki Kr. u. 228 körül látta meg a napvilágot.

Szent Pál gazdag thébai családban született. Tizenhat éves, amikor szülei meghalnak, s ő örökli nagy vagyonukat. Sokat és jól tanul, a görög és az egyiptomi történelmet, irodalmat kiválóan ismerte. Vagyonát megirigyelve nővére a 249. évben - a keresztényüldözések idején - bevádolta őt, ezért menekülnie kellett. Egy, a thébai hegyek között rejtőző barlangban húzódott meg, szerencséjére a közelben élelmet adó datolyapálmák, és egy iható vizet adó forrás is volt. A pálmafák leveleiből csuhát készített magának (az ábrázolásokon ezért zöldes színű, levelekből szőtt ruhában láthatjuk). Magányában úgy dönt, hogy a keresztények Istenének szenteli életét, nem tér vissza többé az emberek közé.

Életéről Szent Jeromos által ismerünk néhány részletet. Ő jegyzi fel, hogy Isten - látva Pál elkötelezettségét - úgy gondoskodott hívéről, hogy mindennap egy hollóval küldött számára egy fél cipót.

A remete már életében is vonzotta a hívő embereket. A legenda szerint meglátogatta őt az akkor már évtizedek óta szintén remeteségben élő Antal (a vallástörténet Remete Szent Antalként ismeri, megkülönböztetve őt páduai Szent Antaltól), ki ekkor 90 éves volt. A nála  20 évvel idősebb Pált több napi vándorlás után találta meg, kivel is a vallás kérdéseiről elmélkedtek közösen. Ekkor a holló nem fél, hanem egy egész cipót hozott csőrében: az isteni gondviselés nem felejtkezett el odaadó híveiről...

Pált 494-ben avatták szentté.

De nem csak a Remete Szent Pált követő szerzetesrendek telepedtek le szívesen barlangokban. Szent Benedek az V. században térítői tevékenységét szintén egy barlangba visszahúzódva kezdte meg, de a Szentföldön alapított a karmelita rend is a névadó hegyükön (a Carmel hegyen) található több mint 1000 barlangban alakította ki első közösségét.

Fontos magyar vonatkozása van a keresztény vallás legismertebb remetéjének: az egyetlen hazai alapítású szerzetesrend ugyanis épp az ő nevét viseli.

A pálos rendet a Pilisben meghúzódó szerzetesek 1308-ban alapították. A rend alapító atyja a később boldoggá avatott Özséb, esztergomi kanonok volt, aki 1246-ban döntött úgy, hogy visszavonul a Pilis hegyeibe. Itt látomásban van része, melynek hatására összegyűjti a Buda környékén szétszórtan élő remetéket. 1250-ben a hajlékául szolgáló barlangja mellett (a mai Kesztölc település közelében) megépítik első templomukat, melyet a Szent Kereszt tiszteletére szenteltek fel. A pápa 1308-ban engedélyezte a Remete Szent Pál nevét viselő rend működését.

Szent Pál földi maradványait Nagy Lajos 1381-ben, a Velencei Köztársasággal történt békekötéskor Magyarországra hozatta, és Budán a várkápolnában helyeztette el. A később a budaszentlőrinci pálos kolostorba szállított ereklyék a török megszálláskor a monostorral együtt elpusztultak.

A pálos rendnek hazánkban több mint 900 tagja volt a török kor előtt. Hasznos tevékenykedésük (tanítás, a szegények segítése) és a már meglévő szerzetes közösségnél szerényebb, visszafogottabb életük sok uralkodóban tetszést keltett, így szerte Európában sorra alakultak monostoraik.

A kolostori élet mellett a pálosok - névadó atyjuk elveihez való ragaszkodás okán, de vallási elvek miatt is - mindenhol igyekeztek felkutatni a templomaik, lakhelyük közelében található barlangokat, és ezeket gyakran használták fel a világtól való visszavonulásuk színteréül.  

 

Hazánkban a hagyományok szerint számtalan olyan barlang található, melyekben remete élt. A hazai barlangkataszter (mely több mint 3000 barlangot tart nyilván) tucatnál több olyan barlangot sorol fel, melynek "remete" az előneve:

 

A Bükkben a látó-kői Remete-barlang, míg a Mátrában három is e nevet viseli: a Nagyparlagi remetelak (más néven Remetebérci barlang), a szurdokpüspöki Remete-barlang (vagy Jobbágyi Remetelik), és a legnevezetesebb, a Mátraverebély- Szentkúti-remetebarlang. A Börzsönyben Zebegényben magában a faluban, és az innen nem távol fekvő Szent Mihály hegyen is ismert egy-egy remetebarlang.. A Budai hegységben több is előfordul - a már említett máriaremetei Remete-barlangok (összesen 14 darab) - mellett a budaörsi Remetelakás, és az óbudai Remete-hegy barlangja.

A Visegrádi hegységben a Holdvilágárok barlangjának egyik neve Remete-barlang (Weiszlich-barlang)

 

A fenti remetebarlangok mellett három olyan barlanglakás-együttest tartunk számon hazánkban, melyek az egyház által is elismerten és a tudomány által is bizonyítottan a világtól visszahúzódó, remeteéletet választó közösségek lakhelyei voltak.

Ezek a tihanyi Barátlakások, a Szent Mihály-hegyi remetelakok és a mátraverebély-szentkúti remetebarlangok. Történetükben, kialakulásukban, de még szerkezeti, formai megoldásaikban is sok hasonlóság fedezhető fel.

Az első kettővel kapcsolatban egyértelműen megállapítható, hogy azok a kora-középkorban keletkeztek, mégpedig a keleti - ortodox-keresztény - vallás nagy teoretikusa, a Szent Vazul által lefektetett elvek szerint élő szerzetesek által.

Vazul (vagy görög nevén: Baziliosz) a barlanglakásairól nevezetes Kappadókia fővárosában, Cezareában született.

Az előkelő családból származó, igen művelt és szigorú papként megismert Vazul a szegények feltétlen istápolója volt, és bár többször vitába keveredett egyháza vezetőivel, mind a gondozottjai, mind felettesei elismerték nagyságát. Szegénykonyhát nyitott, jótékonysági intézményeket hozott létre.

Eközben igen komoly elméleti munkát is végzett, a keresztény egyház abban az időben formálódó alapelveinek, gyakorlatának kialakításakor sok mindenben az ő általa lefektetett teóriákat fogadta el. 379-ben, alig ötven évesen hunyt el.

Az ortodox egyház még a mai napig is egyes ünnepein a Vazul általa kialakított liturgiát használja.

A valóban szerzetesi közösségek által használt remetelakokat a nagyközönség a tihanyi "Barátlakások" révén ismerhette meg először. A valamikor a XIII. században kialakított és szinte folyamatosan használt kőfülkékről Rómer Flóris tudósít elsőként részletesen, de több újságcikk is megjelenik róluk. Ezekben a legendák és a tények keveredve, egyszer a valósat, máskor a mesét ötvözve mutatják be a szenzációra éhes közönségnek a különleges építményeket.

A tihanyi remetebarlang 1948-ban megjelent ismertetésekor mutat rá az Archeológiai Értesítőben Csemegi József arra a tényre, hogy ezek a hajlékok minden bizonnyal a korai középkorban keletkeztek - és az uralkodók nem véletlenül építették közelükbe az általuk fontosnak tartott kolostorokat.  

 

Endre alapította azt a tihanyi apátságot, melynek telepe volt az akkor orosz-kőnek (urusz-kőnek) említett remeteség. 

Ugyancsak az ő korára vezetik vissza történészeink a Szent-Mihály hegyi barlanglakások kialakulását, jelezve, hogy ezek is minden bizonnyal a bazilita-rend remetelakjai voltak. Meg kell jegyezni, hogy mindkét remetelakot - és a közelében álló egyházi központot - a későbbi évszázadokban a bencések vették birtokukba. 

 

Sokkal nehezebb meghatározni a harmadik remetelak-együttes korát. A mátraverebély-szentkúti kegyhely történetével foglalkozó művek - és a helyi hagyomány - a XVIII. században élt szerzeteseknek tulajdonítja a barlangok kialakítását. Ám mint arra Bakó Ferenc - sajnos már csak halála után megjelent - tanulmányában kifejti, nagy a valószínűsége, hogy a szentkúti bazilika feletti hegyoldalban már létezett valamilyen előzménye a ma is látható remetelakoknak. Megjegyzi még, hogy az 1700-as években ez az életforma már teljesen eltűnt a hazai szerzetesi közösségből. Valószínűsíti, hogy a testvérek nem új barlangokat vájtak, csak a régieket bővítették, állították helyre saját céljaikra. 

Mátraverebély - Szentkút

A vallási céllal készült lakóbarlangok korábbi vizsgálatai, a megjelent nem térnek ki arra, hogy mik lehettek ezen üreg-együttesek földrajzi, geológiai előzményei. Részletesen tanulmányozva alkotókőzeteiket, környezetüket és a ma meglévő állapotukat, bízván kijelenthetjük, hogy e barlanglakások minden valószínűség szerint már meglévő természetes barlangok felhasználásával kerültek kialakításra valamikor a régmúlt időkben. Azaz az ember csak bővítette, formálta őket, de minden valószínűség szerint épp azért telepedett le e helyekre, mert ott már voltak üregek, barlangok. 

Nagymaros - Szent Mihály-hegy

Ezt a megállapítást két tény is alátámasztja. Elsősorban a barlangok belső méretei, leginkább magasságuk: amennyiben egy addig még érintetlen sziklafalban az ember szükségből váj magának hajlékokat, nem készíti őket az elérhetőnél, az ésszerűen megoldhatónál magasabbra.

Mind a Szent Mihály-hegyi, mind a tihanyi remetelakoknál a szokásosnál - értsd ezalatt például a bükki, budafoki épített barlanglakásokat - jóval magasabb üregekkel találkozhatunk. Itt-ott 4-5 méteres belső magasság sem ritka.

A másik bizonyító tényező a barlangok elhelyezkedése. Bármennyire is a magányra törekedtek az ilyen helyekre visszahúzódók, a közösségi cselekmények elvégzése - és nem utolsó sorban a védelem - szempontjából az egymáshoz minél közelebbi letelepülés lett volna ésszerű. Ezzel szemben Tihanyban több tucat méternyire találjuk egymástól az egyes üreg-együtteseket, a Dunakanyar felett is majd’ száz méter hosszan rejti magában a sziklafal a barlangokat.

Igaz, hogy ez a megállapítás nem áll a szentkúti barlangokra, ott viszont más jele van a természetes barlang kialakulásának: maga a hegyoldal olyan kőzetből áll, melyben keményebb és lazább, puhább anyagok váltják egymást. Feltehető, hogy - akárcsak Tihanyban - a szél, a csapadék hatására e helyeken már eleve léteztek természetes üregek.

Tehát nem tévedünk sokat, ha úgy véljük, hogy az elvonulást, a magányt keresők már félig készen találtak rá ezekre a természetes barlangokra s foglalták el őket.

 

Érdemes figyelni arra, hogy e barlanglakás együttesek minden esetben a környező terep fölé emelkedő magaslaton helyezkednek el, lehetőleg oly módon, hogy előterükből vagy akár magukból az üregekből szemmel tartható legyen a környék.

Bár bizonyos, hogy a bennük meghúzódó egyházi személyek nem láttak el védelmi-őrzési feladatot, az ilyetén elhelyezkedés nem lehet véletlen.

Akármelyik rend tagjai is vették használatba ezeket az üregeket, fontos volt kapcsolatuk a környezetükkel, de még inkább az őket támogató uralkodóval. Nem véletlen hát, hogy mind a három, nagy ismeretségnek örvendő remetelak-együttes már a középkorban nevezetes egyházi központ közelében alakult ki. A tihanyi és a dömösi apátság közelsége nem csak a vallási élet szempontjából, de az ellátásuk biztosítása érdekében is fontos tényező lehetett. De ugyanez igaz a mátraverebély-szentkúti remetelakra is, mely a pásztói monostor filiáléjaként létezett.

Mindhárom remetelak-együtteshez csak gyalogos ösvényen lehet eljutni, ezt a külvilágtól való elzárkózás indokolja. A remetelakokat a hozzájuk vezető ösvényen kívül csak igen nagy nehézségek árán lehet megközelíteni így védettségüket a természet biztosította.

Remetebarlangok elhelyezkedése

Mátraverebély - Szentkút

Nagymaros - Szent Mihály-hegy

 

További hasonlóság fedezhető fel a remetebarlangok kialakításában, az egyes helyiségek formáiban és rendeltetésében. Ennek elsősorban természetesen vallási-rituális okai voltak.

Az egy-egy helyen letelepülő szerzetesek száma kevés volt, nagyjából egy tucatnyi lehetett. A vallási előírások okán feltehető, hogy minden egyes barát külön fülkében lakott, de a hálóhelyek mellett a szertartások végzésére alkalmas helyiségre is szükség volt.

 

Amíg e vallási célokat szolgáló üregek több helyiségből állnak, a szerzetesek szállásául szolgáló barlangok egysejtűek. Bennük gyakori a termett kőben kialakított berendezési tárgy: padka, fekhely.

Mátraverebély - Szentkút: lakóbarlang belső

Kishartyán - Kőlyuk

A kishartyáni Kőlyuk alaprajza

A budaörsi remetebarlang alaprajza

A szentkúti remetebarlang alaprajza

A feltárások szerint mindegyik remetelakot egykor épített fal határolta el a külvilágtól.

A tihanyi remetelak falazatai még a XIX. század második felében is az eredeti állapotot tükrözték, amint azt Cholnoky Jenő, a neves földrajztudós saját kézzel készített festményén is megfigyelhetjük.

 

A remetebarlangok lakói lehettek a korai középkor remetéi - a már említett, ortodox elvű baziliták - vagy a későbbi korokból más, elvonultságot hirdető remeterendek tagjai. Ismerve ezen vallási közösségek felfogását, céljait, nem elképzelhetetlen, hogy a remetelakok előbb léteztek, mint a mellettük található vallási helyek.

 

A hazai hagyományok - mint szerte a világban - még számos további barlangról, föld alatti odúról tartják azt, hogy abban szentéletű emberek laktak. Ám ezek nagy részéről bebizonyosodott, hogy nem igazi, vallásuknak élő emberek, hanem csak ilyen-olyan okból a világ elől visszavonuló (vagy éppen elbújni szándékozó) személyek használták őket. Ezek egyik példája a budaörsi Kőhegyen található remetebarlang, melyet a XIX. második felében alakított ki és használt egy, a világtól visszavonulni kívánó szentéletű ember. Napjainkra azonban a valóban vallási célra használtak közül már az imént bemutatott három barlang-együttes maradt meg.

Nehéz ma már eldönteni, hogy mennyiben voltak ezek a szent emberek által használt barlangok valóban lakásnak mondhatók. Még ha sok esetben csak a helyi legendák nevezik is őket remetebarlangoknak, a hagyományok tisztelete arra kötelez minket, ne felejtsük el létüket, és ha mód van rá, őrizzük meg emléküket.

 

 

MESTERSÉGES BARLANGLAKÁSOK

 

Mesterséges barlanglakások elterjedése hazánkban

1. Sokorói-dombság   2. Balaton-vidék   3. Gerecse - Vértes   4. Budapest és környéke   5. Duna jobb partja  
6. Somogy-Tolnai dombság   7. Börzsöny - Dunakanyar   8. Nógrád   9. Bükk-alja   10. Zemplén

A hazai köztudat, a néprajz és a történettudomány elsődlegesen azokat az üregeket, pincéket nevezi barlanglakásoknak, melyek - bár lehetséges, hogy eredetileg egyes darabjaik természetes állapotúak voltak - mégiscsak emberi kéz alkotta hajlékok. E lakások számtalan helyen, változatos formában megtalálhatók hazánkban. Keletkezésük kisebb részben esetleges, véletlenszerű - sokkal inkább tudható be azoknak a társadalmi és gazdasági folyamatoknak, melyek megkívánták az egyes tájak embereitől, hogy a föld mélye felé forduljanak. E tevékenységek közül is kiemelkedik a kőbányászat - elsősorban az építőkövek bányászata - és a mezőgazdasági termelés, mindenekelőtt a szőlőtermesztés és a bortermelés.

 

Kőbe vájt barlanglakások

 

E barlanglakástípusból találunk hazánkban a legtöbbet. Nem csak azért, mert általában nagy mennyiségben keletkeztek a bányászattal foglalkozók munkája révén, hanem azért is, mert ezek - köszönhetően a befoglaló kő viszonylagos állékonyságának - a mai napig jelentős számban fennmaradtak.

 

Hazánk számtalan vidékén a helyi ipar, az építőmesterséghez kapcsolódó tevékenységek egyik legfontosabbika a kőbányászat. Mind a Főváros környékén, mind a Bükk, Mátra-alján, vagy éppen az Alföldön az elmúlt századokban kőbányák tucatjai működtek, működnek. (Erről a témáról a magyarországi kőházakról szóló honlapon olvashatsz többet.)

S a legjelentősebb barlanglakás-együttesek épp ezeken, az egykor kőbányászatukról ismert területekhez kapcsolhatók.

Az építőkövek bányászása mindig komoly szakértelmet, körültekintést és nagy megerőltetést igénylő munka volt.

A kőbányákban rendszerint mind a kemény mészkövet (Budapest környéke, Gerecse, Vértes), mind a puhább tufákat (Bükk-alja, Zemplén) úgy hámozták fejtették le a kijelölt területről, hogy helyükön alacsonyabb-magasabb kőfalak maradtak. A falazatok előtt - ahol korábban a kőfaragók tevékenykedtek - teraszok keletkeztek. E teraszok ("placcok") kialakításához a követ fejtő munkások soha nem használtak szintezőműszert - szinte mégis mindig rendezett, sík területek voltak: hiszen fontos volt számukra, hogy ne kelljen a járófelületen botladozni, akadályokat kerülgetni. Felszínük általában a sziklafaltól kifelé lejtett, így az esővíz nem a falhoz, hanem attól elfelé futott.

 

A nagy kőtömbök kitermelésével a terek egyre mélyebbre helyeződtek, ezzel együtt a kőfalak egyre magasabbak lettek.

Kőbányák keletkezése

 

Nem egy helyen akár 10-15 méter magas partfal is keletkezett. Ezekben alakították ki a kővájók, vagy az arra rászorulók barlanglakásaikat. A széles falakban csak az első lakás megjelenése volt különleges esemény. A további lakások már, mint az elvetett mag által kikelő növények szaporodtak, nőttek egymás mellé.

 

Akár mészkőben, akár vulkáni kőzetben folyt a bányászat, gyakran megtörtént, hogy a frissen kialakult falban nyílásokra bukkantak a fejtést végzők. A sziklák között legtöbbször valamilyen kőzetmozgás okán (tektonikai repedések, vetők) keletkeztek természetes járatok, az arra hajlamos kőzetben - például a mészkőben -földalatti vizek bővítették, faragták tovább ezeket.

Az ember két alapvető tulajdonsága vezetett ahhoz, hogy ezek a természet által kínált üregek nem maradtak érintetlenül: a kíváncsiság és az a szándék, hogy valamiképp maga hasznára fordítsa a természet adta lehetőségeket.

A kőbányászok nem voltak gyáva emberek - a frissen feltárult üregeket fáklyákkal, mécsekkel a kezükben bejárták, felfedezték. (itt kell megjegyeznem, hogy a hazai barlangászat számos csodálatos barlang felfedezését köszönheti a kőbányászatnak (Esztramos, Naszály stb.)

 

De az üregeket fel is használták a bányában dolgozók. Elsőként talán csak arra, hogy ide helyezték el a magukkal hozott élelmiszert, a hasadékba rejtették az avatatlan szemek elől a drága és nehéz szerszámokat éjszakára, vagy éppen ezekbe bújtak be a hirtelen támadt eső elől. Nem ritkán a nagyobbakban melegedő, étkező hajlékot alakítottak ki. Itt tüzet lehetett rakni, esetleg egy-egy főtt ételt is elkészíthettek, ha kellett.

Innen már csak egy lépés volt a éjszakai szállásnak, majd végleges hajléknak alkalmas barlanglakások kialakítása.

 

A kőbányászok két okból költöztek be a bánya területén található lakásokba: ha igen közel akartak lakni a munkahelyükhöz, vagy ha igen távol laktak tőle.

Az első érthető: ha nem is azon a területen, ahol éppen a munka folyt, de a szomszédos placcon (vagy mint Budafokon: a szomszédos mélyudvarban) kialakított földalatti lakásokban akár családostól is meghúzhatták magukat - ők így váltak barlanglakóvá.

Ha viszont távol volt a bányász lakóhelye, azért mélyített magának odúlakást.

 Jó példa erre a süttői kőbányák területén található barlanglakás-együttes. Itt a mintegy 14-15 kilométerre található Tardosbánya lakói közül kikerülő bányászok dolgoztak. Elképzelhető, hogy a napi műszak után nem volt se fizikai erejük, sem idejük hazamenni a családjukhoz: kint éjszakáztak hát a bánya területén kivájt barlanglakások egyikében.

De ugyanilyen meggondolásból keletkezett a Sárospatak feletti magasló Megyer-hegyi kőbányában is a barlanglakás.

 

A kőbányászatnak létezett egy formája, mely már rögtön a fenti célokra használható üregeket, barlangokat eredményezett. Télen, amikor a külső hőmérséklet miatt a kövek a szabad fejtési felületen nem lehetett dolgozni, az emberek a föld alá bújtak: azaz vágatokat indítottak a korábban kialakított sziklafalban, és azokból termelték ki a köveket. Így fedett helyen fejthették a köveket, télen is megvolt a kevés - az életben maradáshoz éppen elég - keresetük, és nem egyszer a belülről fejtett kövek még jobb minőségűek is voltak, mint a szabadban állók.

 

 

Barlanglakások Észak-Magyarországon

1. Andornaktálya 2. Bogács 3. Cserépfalu 4. Cserépváralja 5. Demjén 6. Eger 7. Egerszalók 8. Felsőtárkány 9. Kács 10. Kisgyőr 11. Miskolc 12. Noszvaj 13. Ostoros 14. Sály 15. Sirok 16. Szomolya 17. Tibolddaróc 18. Mátraverebély-Szentkút 19. Kishartyán-Kőlyuk

Tufába vájt barlanglakások Észak-Magyarországon

 

Magyarország legnagyobb területű barlanglakásos egysége az Egertől Miskolcig húzódó Bükk-alja tömbje - ahol tucatnál több településen találkozhatunk ezekkel a létesítményekkel és ahol ez az életforma több évszázados múltra vezethető vissza.

A Bükk hegység fő alkotó tömege az a tengeri élőlények mészvázából lerakódott mészkő, melynek kialakulása nagyjából 300 millió évvel ezelőtt kezdődött meg.

A földtörténet az ezt követő, nagyjából 250 millió évvel ezelőtt kezdődött és 180 millió éven át tartó időszakot "középkornak" (mezozoikum) nevezi, mely három részre osztható: a triász, a jura, és végül a kréta kor. A Bükk hegységet alkotó mészkőtömeg a triász idején kezd véglegesen kialakulni változatos formában és összetételben.

A több mint 3500 méter vastag bükki mészkőtömbben találhatunk igen idős szürke mészkövet, növénymaradványokkal tarkított fiatalabb tömböket, a fennsík egyes részein (Kis -fennsík, Berva bérc) tiszta fehér mészkövet, de dolomitot (Felsőtárkány) is.

A mészkő települése az évmilliók alatt nem volt egyenletes.

Már a mezozoikumban is gyakori esemény volt a vulkáni tevékenység területünkön. A 10-20 millió évvel ezelőtti miocénben a tenger mélyén vulkánok kezdték meg működésüket. De ezek a vulkánok nem a máshonnan jól ismert kemény kiömlési kőzeteket ontották magukból, mint a Balaton-felvidéki tűzhányók vagy a Zemplén vulkánsora. Ezeknél jóval finomabb, ám igen vastag kőzettel - vagy inkább porral -, az úgynevezett riolittufával terítették be a tenger fenekét. A nagy nyomás hatására a por "cementálódott", szilárd - ám jól megmunkálható, faragható - kőzetté állt össze.

 

Ez a riolittufa - és testvérei a dácittufa, riodácittufa - alkotja a nagyjából a Tarna völgyétől Miskolcig nyúló Bükk-alja vidékének felső rétegeit. Ezen terem a méltán világhírű egri bor, ebben vájták eleink a borok tárolására szolgáló pincéiket - és barlanglakásaikat.

Nagyjából 8-10 millió évvel ezelőtt a tenger visszahúzódott, azóta nem is jelent meg e tájon.

A vulkáni tufa rétegre további kőzetek rakódtak, néhol kova itatta át a puha anyagot. Azok a tömbök, melyekben ez a folyamat játszódott le az időjárás koptató hatásának jobban ellenálltak, mint a környezetükben lévő kőzetek - így alakultak ki a Cserépfalu, Szomolya, Sirok határában megcsodálható kaptárkövek. A kaptárkövek - geológiai és néprajzi érdekességükön túl arra is alkalmasak, hogy megfigyelhessük rajtuk, milyen magas is volt az őket magukba foglaló riolit réteg vastagsága.

Cserépváralja határában, a Mangó-tetőnek nevezett magaslaton található az egyik legmagasabb kaptárkő: nagyjából 12-13 méter magas, szabályos kúp formájú. 25 fülkét számolhatunk meg palástján, melyek valamikor szakrális vagy gazdasági célt szolgáltak.

 

Az elmúlt 3-4 millió évben a Bükk mészkőtömege a tektonikus mozgások következtében kiemelkedett környezetéből. Így alakult ki a Bükk fennsíkja, mely 900 méter fölé nyúló magaslataival hazánk legnagyobb átlagmagasságú hegyvonulata.

A központi Bükköt 500-600 méteres alacsonyabb perem veszi körül, mely nagyjából 3 millió éves. A lépcsősen egymás mögött sorakozó fennsíkok a 250-300 méterrel alattuk fekvő falvak fölé, mint színpadi drapéria emelkednek, a szem számára áthatolhatatlan díszletként.

 

Az alacsonyabban fekvő teraszok kialakulását is tektonikai mozgások idézték elő, de már szerepet kaptak más felszínképző erők is. A mészkőtömeg fölött letelepedett puhább anyag a víz, a szél hatására egyre kopott, patakmedrek, völgyek alakultak ki benne. A folyamat végén - alig néhány százezer évvel ezelőtt - az alapkőzetekre termőföld, talaj rakódott, majd növényzet települt.

A baranglakásokat magában foglaló riolittufa közepes szilárdságú, jól bányászható, faragható kőzet. A hőt jól szigeteli, ennek tudható be, hogy a benne faragott barlangok "télen melegek, nyáron jó hűvösek - akár egy ölnyi gallyal is melegen lehetett tartani űket...".

 

A szomolyai - azóta műemlékké nyilvánított - Toldy u. 28-30 sz. alatti barlanglakás felújításakor végzett kőzetmechanikai vizsgálatok szerint a riolittufából készült építőkövek nyomószilárdsága száraz, nem mállott állapotban 3,94 és 7,09 Mpa között változik, azaz egy átlagos épületbe építve állékony, tartós falazatot alkot.

Húzószilárdságuk ennek töredéke, mindössze 0,563 Mpa. Ez azt jelenti, hogy - mint általában a természetes építőkövek - a riolittufa sem alkalmas nagy távolságok áthidalására. Ezt a bükk-alji barlanglakások kialakítói jól tudták. Ezért találkozhatunk nem egy helyen az üregekben az anyakőzetből kifaragott, a természetes anyag bennhagyásával kialakított oszlopokkal. Egyes bükk-alji falvakban ezeket (hasonlóan az épített házak gerendáit, szelemenjeit alátámasztó oszlopokhoz) ágasnak, ágasfának nevezik - noha se nem ágasok, sem nem fából készülnek...

 

Érdekes megfigyelni ugyanakkor, hogy a bükki barlanglakások faragói a lakásokon belül nem szívesen alkalmaztak boltívesen kialakított főtét (a barlangászok, bányászok a föld alatti üreg "plafonját) nevezik főtének.

Azt tartották ugyanis, hogy ezzel a lakás feletti kőzetréteg vékonyabb, azaz veszélyesebb lesz. A riolittufa természetes állapotában jó vízzárósági tulajdonságokkal rendelkezik, ám az ismétlődő fagyási ciklusok miatt a külszín közelében található 5-10 centis réteg könnyen leválik. Ez a jelenség vezet a barlanglakások homlokzati falának állandó mállásához. Megfigyelhetjük, hogy sok helyen a barlanglakás külső fala a bejárat körül mélyebb síkban van, mint környezete - ennek oka, hogy a lakók a mállott részeket folyamatosan visszavésték.

Siroki barlanglakások perspektivikus rajza

 

A XV-XVI. században a hadászati szempontból oly fontos egri vár védőműveinek építése során a város közvetlen közelében lévő bányákat kimerítették. A török kiűzése után az újjáépítés, de főként a püspöki székhely méltó kiépítése nagy mennyiségű építőkövet igényelt.

A kőépítkezés annyira elterjedtté válik, hogy a környéken fekvő falvak jelentős részében a házak 80-90 %-a már kőből épül - sőt 1910-ben négy településen (Ostoros, Bogács, Szomolya, Cserépfalu) nem is található már más, csak kőfalú ház.

 

A bükk-alji kőfaragók az egész országban ismertek és elismertek voltak. Dolgoztak Miskolcon, Egerben, többen közülük részt vettek a fővárosi nagy építkezésekben. Feljegyzések vannak arról, hogy a Mátyás templom, a Halászbástya háború utáni újjáépítésében szomolyai kőfaragók is részt vettek. De távolabbra is elkerültek: a két háború közötti időszakban a Vas megyei Celldömölk melletti Ság-hegyen működő kőbányában is dolgoztak bükk-alji kővágók.

 

A Bükk-alján a barlanglakások kialakulásához legtöbb esetben a kőbányák megnyitása, művelése vezet. Ma 18 olyan település ismert, melyben barlanglakások találhatók. Két nagyváros (Eger és Miskolc) mellett jelentősebb községek és néhány száz lelket számláló kis falvak is büszkélkedhetnek ezekkel a különleges építményekkel.

Tibolddaróc (2006)

A domboldalakba települt barlanglakás telepek nem egyszer festői látványt nyújtanak.

Szabó Zoltán "Cifra nyomorúság" című könyvében így ír a tiboldaróci barlanglakás-telepről:

 "A Bükk lábánál fekszik a "partokon". Lépcsőszerűen vájódnak odúi a talajba és ha valami óriás ezeken a lépcsőkön elindulna fölfelé a Bükkbe, úgy járhatna, hogy minden lépését házak tetején teszi meg. Az odúk szorosan egymás mellett húzódnak el, engedelmesen követve a domboldal hajlásait, messziről, különösen ha szembejövő fény világítja meg a fehérre meszelt sávokat, fantasztikus a kép..."

 

Bár a barlanglakók túlnyomó többsége a szegény rétegből kerül ki, a Bükk-alján nem egy településen módosabb emberek is használták a földalatti építményeket. Szomolyán és Cserépváralján számos olyan barlanglakással találkozhatunk, mely tehetősebb embereknek, családjaiknak adott otthont. Megfigyelhető, hogy e lakások, szerkezeteik, formáik jóval igényesebb, nem egyszer tágasabbak és célszerűbbek, mint azok a fennálló házak, melyek velük azonos időben létesültek. A szomolyai Toldi utca hegyoldalba mélyített üregei, vagy a cserépváraljai Dobó utca - azóta turistaszállásnak átalakított - barlanglakása a mai napig megállják helyüket a település épületei között.

 

A bükk-alji barlanglakások berendezése nem különbözött a vidék "rendes" házainak berendezésétől.

Érdemes megemlíteni, hogy a barlanglakások - elsősorban az utóbbi fél évtizedben reneszánszukat is élik bizonyos társadalmi körökben, bizonyos gondolkodásmódú emberek között.

A régóta folyamatosan használt jobb minőségű barlanglakások, a közösségi - elsősorban helytörténeti, műemléki felhasználású - hajlékok mellett a Bükk alján megjelentek a frissen felújított, újabb célra használt barlangok együttesei.

Cserépváralján turistaszálló, művészeti alkotótelep vált a rendbe hozott földalatti lakásokból, de a legérdekesebb egy, 2006. elején megjelent apróhirdetés:

"Eger, Kistályai út 300 éves barlanglakás, mely monolit-tufa kőbe van vájva. 120 nm, belső magassága átlag 4,5 m melyből két bejárat és két ablak nyílik. Az ingatlan összkomfortos, télen-nyáron időjárástól függetlenül lakható. Rendelkezik telefonvonallal, internet hozzáféréssel, ipari árammal. Reprezentatív célra kitűnő."

Az ára több mint 20 millió forint, ami nem kevés: a környező falvakban - de néha még magában Egerben is - ugyanekkora új építésű házat lehet vásárolni ennyi pénzért.

 

 

Mészkőbe vájt barlanglakások

 

A fentiektől kissé eltérő módon keletkeztek a mai Budafok, Tétény, valamint Kőbánya földalatti hajlékai)

A kőbányászat és a barlanglakások legismertebb kapcsolódása a budafoki barlanglakások történetében tárul fel. Itt még a XX. században is több százan laktak földalatti lakásokban, melyeket csak a 60-as, 70-es években hagyták el végleg.

Kevésbé ismert azonban, hogy nem csak az egykori Promontoron léteztek ilyen hajlékok, de a hasonló kőzetkörnyezettel rendelkező környező településeken (Érd, Diósd, Biatorbágy) is számos emberkéz által vájt üreg szolgált lakásként.

 

A földtörténeti harmadkor közepén, a felső miocénnek nevezett korban a Kárpát-medence e vidékén tenger hullámzott, mely sekélyebb volt, mint a régebbi korok tengerei. A Budai hegység akkori elődjét már nem is lepte el - ám a mai Budafok, Érd, Tétény térségét azonban még víz borította. Ebben rakódott le a szürkésfehér színű úgynevezett "lajta"-mészkő, mely könnyen faragható, jól bányászható építőanyagként ismerünk. A pesti oldalon Kőbánya mélyebb részei, a budai oldalon Sóskút kőbányái ennek köszönhetik létüket.

 

Hosszú évmilliók alatt a tenger visszahúzódott a Földközi-tenger irányába, és maradványai a dél-orosz síkság beltengerével összefüggő hatalmas tóvá alakultak. Ennek sótartalma - a belé ömlő folyók által szállított édesvíztől - felhígult, csökkent.

Cerithiumos mészkő és a diósdi kőfejtő

A mai főváros határától délre húzódó beltenger - mely az orosz Szarmáciai-síkságról a "Szarmata-tenger" elnevezést kapta - újabb vastag mészkőrétegek szülőhelyévé vált. A szép mintázatú, fehéres-sárgás színű szarmata mészkő alkotja a Tétényi fennsík fő tömegét. 5-6 méteres vastagságban találkozhatunk a csigahéj és kagylómaradványokkal gazdagon díszített kővel Érd, Diósd, Biatorbágy térségében, de még ennél is vastagabbak a Budafok belterületén lerakódott rétegei.

 

Ugyanilyen kő fedi a felszínt Kőbánya ma már teljesen beépített gyártelepei alatt is.

A sekély, már viszonylag alacsony sótartalmú beltengerben tömegével éltek a Cerithium nevű csigák, a kőzet ezekről kapta "cerithiumos" mészkő elnevezését.

 

A miocén kor lezárultával, a pliocénban, majd a földtörténeti negyedkorban megkezdődött a főváros környéke mai képének kialakulása. Ekkor már a felszín közeli, és a légköri folyamatok (vízfolyások, szél, csapadék) is szerepet játszottak a felszín alakulásában.

 

A főváros déli-délnyugati határának táját több kisebb egységre oszthatjuk (Tétényi-fennsík, Budaörsi és Zsámbéki medence, Sóskúti-fennsík), de mind geológiai jellemzőik, mind az emberi történelemben játszott szerepük egymáshoz kapcsolja őket.

 

Ez a vidék, a budai hegyek lábánál elterülő alacsonyabb dombság és az azt határoló Duna-part ősidők óta lakott volt.

 

A mai Budafok térségét szoros kapcsolat fűzte a mögötte húzódó területekhez. A Zsámbéki-medence, a sóskúti fennsík lakói itt érték el a Duna vonalát, már az ókorban is itt kapcsolódtak össze a völgyek mentén a Dunára lefutó utak.

A középkorban királyi birtokok és szabad városok váltották egymást e tájon, a lakosság - közel az ország fővárosához - viszonylagos jólétben élhetett. Igen nagy volt az egyház szerepe ebben, a különféle rendek, az egyházi birtokok biztosították a folyamatos gazdasági életet, melynek fontos része volt az igen elterjedt szőlőkultúra, bortermelés is.

Az itt található településeken, illetve a pesti oldalon, Kőbányán már a török előtt is nagy területeken termeltek szőlőt, melyhez természetesen kapcsolódott a pincék kialakítása - mint mindenhol máshol az országban.

A pincék haszna nem csak a bortárolásban nyilvánult meg. Régészeti kutatások bizonyítják, hogy Budafok elődjének, Csót (Csút) falunak házai kőből épültek. Ez azt jelenti, hogy már minden bizonnyal ebben az időszakban is bányászták a térség jól fejthető szarmata mészkövét.

 

A török megszállás szinte majdnem teljesen pusztává tette a vidéket. Azok a falvak, melyekben még maradt élet a százötven éves török uralom idején, az 1680-as években épp az ország töröktől való visszafoglalását nem élték túl - a felvonuló vegyes nemzetiségű seregek szinte letarolták, a földdel egyenlővé tették őket.

 

A főváros környékén alig egy-két magyar falu marad (Tök, Páty, Tinnye, Bia), a többit német földről érkezett telepesek élesztik újjá. Budakeszi, Budaörs, Diósd, Budafok egy másik, már újkori dúlás - a második világháború - végéig jelentős német, sváb nemzetiséggel rendelkező településsé fejlődik.

És e lakók is szinte azonnal felfrissítik eleik fontos gazdasági tevékenységét - újra ültetik a szőlőket, újabb és újabb pincéket vájnak a hegyek gyomrába.

Budaörs Kőhegye, a pátyi pincehegy, Diósdon a Szidónia völgy, és nem utolsó sorban a Duna mellett húzódó Budafok-Tétény település-együttese az emberkéz által vájt pincék százait rejti.

 

De a szarmata mészkőbe rejtett pincékkel találkozhatunk a pesti oldalon, Kőbányán is: a mai Óhegy, Újhegy környékén a XIX. század közepéig jelentős szőlőtáblák voltak.

A pincék kialakítása közben nyert követ minden településen felhasználják építőkőnek. A frissen kialakított pincejáratokba pincészetek települnek, a Buda környéki szőlő feldolgozása, érlelése folyik bennük.

 

Ezt a folyamatot csak időlegesen akasztja meg az 1860-as években kitört filoxéra járvány. A nyugatabbra eső településeken - Tök, Páty stb. - maga a szőlőtermesztés éled újra, Budafokon, Tétényben és a pesti oldalon, Kőbányán azonban - a kitűnő természetföldrajzi adottságoknak és a gazdasági kényszereknek köszönhetően - a bortárolás, a borkereskedelem fejlődik napjainkig vezető gazdasági ágazattá. Ekkor már pincék százai húzódnak Kőbánya, a dél-budai városrész alatt több kilométeres hosszban.

E folyamatot erősíti az egyre épülő Főváros kőéhsége: bérpaloták és közintézmények százai épülnek a Budafokon, Kőbányán nyert építőkőből.

 

A budafok-tétényi barlanglakások kialakulásának folyamata követhető talán a legjobban hazai hasonló építmények közül.

Ennek nem csak az az oka, hogy a fővároshoz közel esnek - és ezért többet foglalkoztak a híradások velük. Létük különlegességét az adja, hogy a természeti erők és a gazdasági tényezők közül többnek olyan szerencsés (vagy alkalmasint szerencsétlen) összejátszása vezetett kialakulásukhoz, mely sehol máshol nem tárható fel ilyen részletesen.

 

A természeti tényezők közül elsődlegesen a már ismertetett kőzetviszonyok emelendők ki: a jól faragható, viszonylag könnyen bányászható, ugyanakkor építési célokra igen megfelelő építőkövek megléte.

A település természetföldrajzi szempontból ideális helyen, a főváros budai oldalának déli kijáratánál fekszik, tulajdonképpen az egyetlen olyan útvonal mentén, mely a hegyvidék és a Duna vonala közé szorulva átjárást biztosít dél felé. A korszerű közlekedési eszközök megjelenéséig, az állati erővel vontatott járművek idején igen lényeges volt, hogy ne olyan úton kelljen átkelni az utazóknak, árut szállítóknak, mely a magas fennsíkon vezet keresztül.

 

Fontos szerepet játszott a pincelakások létrejöttében - és egész Budafok fejlődésében -, hogy a XIX. század végén nagy tömegben jelennek meg az olcsó munkaerőt adó kétkezi munkások, nincstelenek, kik a közeli fővárosban és a régen Promontornak, majd Budafoknak nevezett településen életre kelő iparban kerestek megélhetést. Az első igazán ipari üzemnek nevezhető létesítmények éppen a kőbányák voltak e vidéken. 1880-ra a városrész lakossága megtízszereződött az egy évszázaddal korábbihoz képest.

 

Egy kevésbé ismert tényező is hozzájárult a hatalmas barlangrendszerek, pincerendszerek kialakulásához. A XIX. század végére a fővárosi hatóság akkora mértékben megemelte az élvezeti cikkekre (elsősorban a szeszesitalokra) kirótt hatósági adókat, hogy ennek hatására az ezek kereskedelmével foglalkozó vállalkozások inkább a székesfőváros határán kívül, de ahhoz közel igyekeztek megtelepedni. Ebben az időben Budapest jóval kisebb közigazgatási területtel rendelkezett - ne feledjük, a mai külső kerületek mindegyike még külön községnek, városnak számított. A kereskedők hát Budafokra, Kőbányára telepítették raktáraikat - a pincék itt is, ott is adottak voltak - ez aztán a mai napig kiható gazdasági arculatot adott e városrészeknek.

A gazdasági növekedéssel együtt szaporodtak a barlanglakások is. Budafokon a helyi elöljáróság már 1897-ben rendeletet hozott, amely megtiltja új "kőházak" - azaz a barlanglakások - építését: de a rendeletnek semmilyen foganatja nincs.

A budafok-tétényi barlanglakások szaporodásának ütemét egy számsor jellemzi: ezek száma Budafokon 1790-ben nagyjából 40 darab, 1830-ban 120, 1870-ben 260, 1931-ban 500, de még 1947-ben is 300 darab volt. Ugyanekkor a szomszédos Nagytétényben, Budatétényben 112 darab barlanglakást mértek fel.

 

 

Budafokon, Tétényben nem teraszosan fejtették a követ, mint máshol, hanem óriási gödröket, "udvarokat" alakítottak ki benne - mivel maga a kőzet itt hatalmas sík felületet alkot, amelyet csak felülről lehetett fejteni.

Ez úgy történt, hogy a bányászandó területről lehordták a termőtalajt. Leszedték a mállott, építésre fel nem használható aprózódott köveket, így nagyjából sík felület alakult ki. Ez általában 100-200 négyzetméteres térséget jelentett. A követ a lábuk alól, felülről lefelé haladva kezdték fejteni, majd amikor már elég nagy hely volt, kiszélesítették a fejtési felületet. Így alakultak ki az úgynevezett "mélyudvarok", melyek mélysége sokszor a 10 métert is meghaladta. A mélyre nyúló fejtési helyekhez a bányászok lejáratokat, lépcsőket vezettek - ezek közül számosat a mai napig megtalálunk.

A mélyudvarok oldalfalában találjuk meg a barlanglakásokat.

 

Budafoki mélyudvar barlanglakásokkal (1920-as évek)

Bár a helytörténeti kutatások még adósak a téma részletes feldolgozásával, sikerült rábukkannom olyan dokumentumra, mely bizonyítja, hogy a ma Kőbánya néven ismert településen sem voltak ismeretlenek a föld alatti hajlékok. Itt is hosszú-hosszú időn át folyt ugyanis a budafokiéhoz hasonló módon a kőanyag bányászata. Írásos dokumentumok tanúsítják, hogy az 1660-as években már távolabbi vidékekre is szállítottak Kőbányáról építőköveket (például a kecskeméti református templom fala is ebből készült).

Kőbányai mélyudvar lejárata

 

A kőbányai bányákban a budafokihoz hasonló módon végezték a fejtést: széles, mély aknákat vágtak a kőbe. A kiásott üregek a pincészeteket vonzották - Kőbányán egyébként is nagy hagyománya volt a szőlészetnek. A XIX. század hatvanas évéig Kőbánya jelentős része még szőlőföld volt, amint egy 1830-as térkép is mutatja. A szőlőtermesztés - noha sok fontos személy felszólalt érdekében - a 60-as évek nagy ipartelepítéseinek hatására megszűnt a mai X. kerületben. Pedig még a gyengébb években is 20.000 akó bor termett a kőbányai szőlőkben. Ma már csak az Óhegy-Újhegyi "csőszkunyhó" őrzi ennek emlékét.

Az óriási kőmunkák, a szőlőföldek sok munkáskezet kívántak. Az abban az időben készült térképeken nem lelhetők fel lakóépületek, és bizonyos, hogy a nehéz kőmunkát végzők nem a szabad ég alatt laktak. Sokkal inkább feltételezhető, hogy földalatti hajlékokat alakítottak ki maguknak.

Erről a még ma is meglévő kisebb pincejáratok tanúskodnak: falazatuk, bejáratuk nagyon sok esetben hasonlít a budafoki, tétényi - egykor lakott - pincékre, hajlékokra.

 

Ennek írásos bizonyítékát nem kisebb személyiségtől, mint a jeles tudóstól, Jedlik Ányostól olvashatjuk a Kőbányán 1861. augusztus 5-én történt pinceomlással kapcsolatban:

"...a kőbányai pinczék és pinczeféle lakóhelyeknek a beomlástól való biztosítása alig kívánna egyebet, mint hogy a közbiztosságra felügyelő városi hatóság (...) bányamérésileg határozhatná meg a durvamész-kőréteg felső lapjának lejtősségét, (...) és hogy mekkora legyen az üreg szélességéhez arányzott ívalakú fölepnek feszültségi magassága".

 "A kőbányai pinczék és földalatti lakhelyek ilyféle revisióját méltán igényli azon felebaráti részvét, mellyel az ottani üregekben dolgozó, lakó, s több százra menő szegény sorsu embertársaink iránt tartozunk; kikről elszomorodva mondhatni, hogy számukra nincs egyebütt hely; kiknek, a lelket és testet egyenlően üdítő napvilágot nagyrészben nélkülözve, akár a mindennapi kenyerük megkeresése, akár a napi fáradságaik kipihenése, vagy gyöngélkedéseik kiheverése végett, csak azon dohos párákkal telt föld alatti lakhelyeikben tartózkodniok, szóval élniök s halniok kell." (Forrás: Magyar Akadémiai Értesítő math. És term. Tud. Osztályok közlönye, 1865.év V. kötet)

 

Eközben a város környéki kisebb településeken több ízben megsemmisültek, majd újra életre keltek a földalatti lakóhelyek.

E falvakban a szőlőkultúra mellett ugyanúgy megtaláljuk a kőbányákat, mint Budafokon. Szinte minden Buda környéki településnek megvolt a maga kőbányája: Diósdon, Érden, Bián, Sóskúton ugyanolyan nagy intenzitással bányászták a lajtamészkövet és a cerithiumos követ, mint Budafokon. Elsősorban Sóskút emelkedik ki közülük, ahonnan még napjainkban is kerül ki építőkő, de Diósdról is óriási mennyiségű követ szállítottak el a főváros építkezéseihez még a XX. század elején.

A kisebb falvakban - mint a már említett Bián, Érden, vagy Törökbálinton- a helyi felhasználás volt jelentős, hisz ezeken a helyeken is ugyanolyan jó minőségű követ lehetett bányászni, mint az előbbi helyeken.

 

A kőbányászat minden településen barlanglakások kialakulását eredményezte, bár ezek napjainkra már megsemmisültek.

Feljegyzések tanúskodnak róla, hogy még 1971-ben is laktak Budaörsön ilyen hajlékokban emberek, de rendelkezésünkre áll az 1950-es évekből egészen részletes leírás is a pátyi pincehegyen élőkről.

Több olyan fotó is maradt fenn a hatvanas évekből, melyeken a főváros környéki - akkor még kisebb - települések barlanglakásait rögzítették a kor szemtanúi.

 

 A Dél-budai hegyvidék a mai napig őrzi e barlanglakások emlékét. Budafokon az egy, barlanglakás múzeumnak kialakított barlanglakás igen leromlott állapotba került. Földalatti társai nagyrészt szemétlerakók; amelyekből napjainkban forintmilliárdok árán távolítják el a környezetkárosító anyagokat - minden bizonnyal ezek sem lesznek már talán soha látogathatók, használhatók.

Budafoki barlanglakás (2005-2006 körül)

 

Gyakori volt az is, hogy amikor egy-egy bányalyuk felhagyásra került - azaz kifogyott a feldolgozható kő - az arra rászorulók folytatták a fejtést, de már lakáskészítés céljából. Természetesen az általuk kitermelt kőre gyakran akadt vevő, esetleg önmaguk használták fel a lakáshoz.

Budafokon viszonylag kis belmagasságú barlanglakások készültek. A lakásokat készítők felismerték, hogy a mészkő felett egy erősen vízzáró agyagréteg (bentonit) helyezkedik el, ami felülről szigeteli a barlangokat.

 

Mesterséges barlanglakások elterjedése hazánkban

1. Sokorói-dombság   2. Balaton-vidék   3. Gerecse - Vértes   4. Budapest és környéke   5. Duna jobb partja  
6. Somogy-Tolnai dombság   7. Börzsöny - Dunakanyar   8. Nógrád   9. Bükk-alja   10. Zemplén

Löszpartok barlanglakásai

 

A hazánk jelentős területét - majd’ 80 %-át - beborító több tíz méter vastag homoktömegből (löszből) kialakult dombok és a közéjük vágódott völgyek a kezdetektől fogva jó lehetőséget kínáltak az egyes tájak lakóinak arra, hogy bennük pincéket, üregeket vájjanak. Az ország számos helyén találkozhatunk löszfalba épített barlanglakásokkal - sajnos sok helyen már csak a nyomukkal -, melyek közülük legismertebbek a Tolnai dombság településein, a Duna mentén, és a Balaton partján meghúzódóak

 

Ezek bemutatása, sorsuk felderítése - az előzőektől eltérően - jóval nehezebb: egyrészt sokkal gyorsabban tönkremennek, megsemmisülnek, mint keményebb kőzetbe vájt társaik, másrészről ez idáig nemigen foglalkozott szakszerű vizsgálatukkal, dokumentálásukkal senki.

 

A puha anyagú dombokat, magasabb terepalakzatokat két célra használták elődeink: anyagnyerésre és az általuk megtermelt termények - elsősorban a hazánkban mindenhol termő szőlő és az igen kedvelt bor - tárolására.

 

Nagyjából 2-2,4 millió évvel ezelőtt kezdődtek meg azok a geológiai folyamatok, melyek hazánk mai földrajzi képének kialakulásához vezettek. Még ekkor is sok helyütt működtek vulkánok, miközben a pannon tengerből - ahogy azt előbb már részleteztük - mészkőtömbök és hegyvonulatok rakódtak le, de minél közelebb érünk napjainkhoz, annál kevésbé összetett, a mai kor embere számára annál jobban áttekinthető folyamatok játszódtak le.

Közülük is a legfontosabb azoknak a talajoknak a kialakulása, mely nem csak a Kárpát-medence mai képét határozzák meg, de egyben a magasabb rendű élet (a növények, az állatfajok, végül az ember) megtelepedését is lehetővé tették.

 

Több tíz méter magas löszfalak húzódnak a Duna-Tisza közén, a Nyírségben és a Mezőföldön akárcsak a Kisalföld tájain. Ezek alkotják a Kemenesalja csodás pannon lankáit, a Paksról, Dunaújvárosból ismert Duna-parti magas falakat, vagy a Balaton környéki, Szekszárd körüli dombvidéket.

 

A pleisztocén vége felé - nagyjából egymillió éve - Európa keleti és északi felét jelentős vastagságú jégtakaró fedte. Ennek déli határa a mai Magyarország közelében húzódott, nyúlványai a Magas-Tátra lejtőinek kialakulásában még fontos szerepet játszottak.

Ez időben az éves átlaghőmérséklet 3 - 5 fok közötti lehetett, az éghajlat igen száraz volt - a Kárpát medencében csak nagy füves pusztaságok voltak jelen. A pusztákat a keleti síkságok felől fúvó szél által szállított por és homok fedte be. Évente csak néhány milliméternyi, tizedmilliméternyi homok telepedett le - de a sok tízezer, százezer éves folyamat vastag por- és homokpaplant alakított ki a már meglévő keményebb kőzetek felett.

Az egyre növekvő homokrétegekben a növények igyekeztek minél magasabbra nőni - a száruk helyén kialakult "csövecskék", függőleges henger alakú kis üregek teszik a löszfalat egyrészt jól használható termőtalajjá, másrészt könnyen fejthető, ám igen omlékony kőzetté.

 

A jeges korszakok között olykor-olykor kialakuló enyhébb és nedvesebb időszakok a löszösszletek közé agyagosabb, szilárdabb rétegeket raktak le. E periódusokban a növényzet dúsabbá vált, a gyökerek, a talajban élő más organizmusok barna vályogtalaj sávjait varázsolták a homokpadok közé. Ennek leglátványosabb megjelenése a később még részletesebben is tárgyalt balatonmelléki magaspartokon (Kenese, Aliga) figyelhető meg. Néhol akár 2-3 méter vastag vályogréteggel is találkozhatunk. Ezek is közrejátszanak az ilyen löszdombok csekély állékonyságában, nagy károkat okozó csúszásában is.

A lösz jellemzően meszes homoknak írható le, sok helyen igen jó termőtalajt képez. Fontos tulajdonsága, hogy könnyen bányászható, azonban vannak komoly hátrányai is: függőleges vagy ahhoz közelítő fejtések, leszakadások mentén kicsiny az állékonysága, továbbá vízre igen érzékeny.

Omlékonysága sok helyen a természeti folyamatok - vizek pusztító, kimosó hatása, eső, szél, talajmozgás - révén nagy leszakadásokhoz, törésekhez vezetett. Erről nevezetesek a Mezőföld szélén kialakult magaspartok: a balatonkenesei, dunaújvárosi, paksi löszfalak. E helyeken a közelmúltban is számos csúszást, épületkárt okozott, hogy nem számoltak a lösz különleges tulajdonságaival.

 

A Balaton partján, a Duna mentén látható partfalak, magas falak mellett a lösszel borított vidékek jellemző terepalakzatai az úgynevezett bevágódásos (löszmélyutak, szurdikok) képződmények. Ezek kialakulásában a természeti összetevők mellett igen nagy része van az emberi tevékenységnek is.

A lösz - mint arról az imént szó volt - kapilláris szerkezetű finom szerkezetű homoktalaj. Ez önmagában is roskadásra hajlamos, bármilyen kis fizikai hatásra a helyéről el nem mozdulva képes tömörödni, összeomlani. Amint egy kis vályú, mélyedés alakul ki az ilyen lösztömegekben, a ráhulló csapadék ezt tovább mélyíti akként, hogy a fellazult löszanyagot elhordja, magával viszi, így egyre mélyülő bevágódások, esetleg szakadékok alakulnak ki. Ez az erózió néha elképzelhetetlen gyorsasággal játszódik le: 1961 júniusában a szekszárdi dombvidéken egy másfél órás felhőszakadás után a löszben húzódó mélyutak több felén komoly károsodások keletkeztek, 8-10 százalékuk használhatatlanul szakadékossá vált.

Löszmélyút (Simontornya)

 

A löszbevágások talaját az emberi használat, a közlekedés (az igásállatok, fogatok, újabb időkben a géppel hajtott járművek kerekei) tovább lazítja, finom porrá alakítja. Ez az utakat tovább mélyíti, az egyre magasabbá váló partfalak időnként leszakadnak. Úgynevezett löszmélyutak alakulnak ki, melyeknek számos példájával találkozhatunk a Szekszárd környéki, Somogyi dombság vidékén, vagy a mezőföldön ugyanúgy, mint a Pannonhalmi dombvidéken.

 

A mélyutak, "szurdikok" partfalai nem ritkán a 10 méteres magasságot is meghaladják - ezek közül nevezetes a Nyúl-hegyre vezető mélyút vagy a szekszárdi Benedek szurdik.

 

Az ember a kezdetektől fogva kihasználta a löszdombok, löszpartok kínálta lehetőségeket.

Bányászta a homokot építőanyagnak, egyes iparágak segédanyagainak - és vájta, kitermelte azért is, hogy benne pincéket, odúkat alakítson ki.

Minden bizonnyal - akárcsak a kőbányákban, a dolomitbányákban - rájött, hogy rossz időjárás esetén is folytatni tudja munkáját, ha vágatot váj magának a hegy gyomrában. A homok könnyen bányászható, nem áll komolyan ellent a bontócsákánynak. Jól szállítható, annyit lehet egy talicskára (vagy mint régebben: egy fonott szakajtóba) belelapátolni, melyet egy ember is még könnyen tud mozgatni.

Az ilyen homoktalaj leggazdaságosabb művelése, mikor a gazda borospincét váj magának, és az abból kitermelt anyagot más célra felhasználja, esetleg eladja.

Löszbe épült barlanglakások (Ozora, Szekszárd)

 

Szinte magától értetődő, hogy nem csak bányalyukak, nem csak borospincék alakultak ki a löszfalakban, a homokdombokban - de hajléknak alkalmas odúk, "barlangok" is.

A már meglévő pincékből lakások rendszerint akkor lettek, amikor valamilyen ok miatt az eredeti funkciójuk megszűnt. Számos ilyen ok volt. A minket leginkább érdeklő területeken ilyen, a gazdasági életre erősen ható esemény volt a XIX. század 70-es éveiben kitört - már említett - filoxéra járvány, mely után csak az 1910-es években érte el a bortermelés a korábbi szinten, de már más, ellenállóbb szőlőfajták felhasználásával.

A löszbe vájt barlanglakások alapvetően úgy készültek, hogy a homokba elébb egy kisebb és minden esetben boltíves bejáratot vájtak, majd bővítve azt a hegy, domb belseje felé haladva alakították ki a teljes üreget. A Bükk-alján megismert, a közlekedési útvonallal párhuzamos kialakítás e tájékon nem volt jellemző.

Sokkal inkább az, hogy a két, egymás mellé mélyített pinceágat keskeny folyosóval összekötötték - így többhelyiséges lakóegységek alakultak ki.

 

Léteztek települések, ahol egész falvak laktak a föld alatt, de még nagyvárosokban is (Szekszárd) kialakultak barlanglakásos - pincelakásos - "negyedek". A nagy összefüggő - azaz több települést magába foglaló - partlakásos területek mellett szinte minden olyan táján az országnak találkozunk homokkőbe, löszbe vájt föld alatti hajlékokkal, ahol ez a könnyen faragható kőzet előfordul.

A löszbe, homokkőbe épített hajlékok sajnos nem maradtak meg olyan jó állapotban, mint kemény kőzetbe épített társaik. Napjainkban még fellelhető közülük néhány, még élnek azok az emberek, akik ismerték ezen életformát - de igyekeznünk kell megismerni és megőrizni a még fellelhető adatokat, tényeket.

 

A napsütötte löszdombok a római kortól kezdve jó lehetőséget adtak a barlanglakások kialakulásában jelentős szerepet játszó szőlőművelés, bortermelés kialakulásának.

De a Dunántúlon egykor volt barlanglakások, pincelakások létére más bizonyítékát is megtaláljuk a múltból. Több település évszázadok óta nevében őrzi az üregek, a pincék meglétét.

 

 "In loco Pincehel dicto" - egy 1360-ban keletkezett latin nyelvű iratban olvashatjuk a mai Pincehely település nevét először: "a Pincehelnek mondott helyen" - utalva arra, hogy ez olyan település, amely pincék építésére alkalmas.

 

A történelmi Magyarországon több "Üreg" nevezetű hely is létezett, ezek közül ma a Tolna megyei Iregszemcse őrzi már csak a nevet. Az először 1387-ben "Irug"-ként említett egykori "Felsőireg" Tolna megye északnyugati szegletében található, a török-bolgár eredetű szó barlangot, gödröt jelöl.

A török dúlás a Dunántúl megye településeit szinte teljes egészében megsemmisítette, megmaradt lakói sok helyen a föld alatt húzták meg magukat. Ahol megmaradtak a közösségek, ott is a kétfelé adózás, a végvári harcok, a sokat ártó katonák nehezítették az életet.

Természetesen a hagyományos mezőgazdasági ágak - közülük is elsősorban a bortermelés - tovább élt. Adóívek bizonyítják, hogy annak ellenére, hogy vallásuk tiltja a bor fogyasztását, bizony a törökök közül számosan jelentős szőlőbirtokra tettek szert az ország megszállása idején.

Csak a török kiűzése után kezd újraéledni a gazdaság, ám a szegénység, még meg nem szűnő harcok (a kuruc felkelés az épp csak hogy magához térő Dél-Dunántúlt újra feldúlja) még sok-sok évtizeden át nem teszik lehetővé, hogy teljes élet alakuljon ki.

Az élet minden nehézség ellenére megindul, a dombok lankáin történő gabonatermesztés, a kipusztult szőlők újratelepítése nagy szerepet játszik a vidék fejlődésében.

E környéken követ nem találnak az építeni szándékozók. Azonban az agyagos homok jó alapanyag a téglagyártáshoz, égetéshez, és a homokbányákra is szükség van. Középületek és nemesi házak százai emelkednek. Felépítésükhöz, a mezőgazdaság fellendítéséhez emberek, munkások kellenek - és itt is az idegen tájakról betelepülők jelentenek megoldást.

 

A tolnai dombság barlanglakásairól szóló első részletes híradás 1906-ból megállapítja, hogy a németek nem szívesen használták lakás céljára a pincéket, üregeket. Csak Nagyszékelyen, Mórágyon említenek az általuk lakott településen egy-két - a vidéken "partlakásnak" nevezett - barlanglakást.

Ezzel szemben a megye északnyugati sarkában (Felsőnyék, Tengőd, Felsőireg), a Duna mentén (Dunaföldvár és Paks) és a megye központjában Szekszárdon nagy számban és megbecsült értékben léteznek ilyen lakások. Mi sem jellemzi ezt jobban, hogy egy-egy barlanglakás 200-400 koronáért cserél gazdát ezidőben . E településeken a partlakások jórészt a település határában, a kivezető út, vagy a szőlőkbe vezető dűlőút mentén helyezkedtek el. Számuk egy-egy faluban tucatnyira tehető.

Ezzel szemben Miszlán a partlakások a falu belterületén külön utcasort alkottak, sőt, több szintben húzódtak egymás felett. Dunaföldváron a Kálvária-dombon alatt még az 1950-es években is laktak a föld alatti lakásokban.

 

A somogyi-tolnai földalatti hajlékok első lakói a nincstelen, szegény, sokszor egy helyen csak rövid ideig lakó népekből kerültek ki.

 

És itt is megjelent a szőlővidékek tönkretevője, a filoxéra. Igaz, ide később ért el, mint az ország más vidékeire, de annál nagyobb kárt okozott. A dombok kopárrá váltak, a szőlőterületek jelentős része megsemmisült.

A munka nélkül maradt szőlőmunkások, a jövedelem nélkül maradt gazdák közül számosan költöztek ki házuk, vagyonuk elvesztése után a szőlőhegyek pincéibe. Egész telepek alakultak ki, a löszfalba vájt lakások tömegével találkozunk ebben az időszakban.

Az illetékesek felismerték a helyzet tarthatatlanságát. Minden részletre kiterjedő, a szőlőtermesztés, borkészítés minden részletét átfogó cselekvési programot dolgoztak ki, és ezzel lassan, türelemmel, de sikerült a Szekszárd, a Balaton környéki borvidéket megmenteni, feltámasztani. Az új, ellenállóbb szőlőfajták telepítésével, a szakemberek intézményes képzésével, tanításával, az új eljárások meghonosításával az egész ország számára példamutatóan visszavarázsolták a táj szőlőkultúráját, mely a mai napig él és virágzik.

A barlanglakások azonban még igen-igen hosszú ideig lakottak voltak. A két világháború közötti időszak sanyarú gazdasági helyzete a bükki, budafoki folyamatokat másolta ezen a vidéken is, hiába igyekeztek a hatóságok ez ellen tenni.

Tolnában az 1960-as, 70-es évekre üresedtek ki a "szurdikok", és a pincék jelentős része be is omlott, tönkre is ment. Ám a nem is olyan régmúltban még laktak ilyen helyen emberek. Jó néhány településen - Felsőnyék, Tengőd, Iregszemcse - ma már hírmondója sincs a löszpartba vájt barlanglakásoknak, ám egyes helyeken, mint Miszla, Ozora, Szekszárd jelen vannak, bár már más, nem lakás funkcióval.

 

De ugyanígy elveszett a mai kor embere számára a Balatonmellék löszfalaiban egykor volt barlanglakások nagy része.

A kenesei Tatárlikak egykor és ma

A főváros felől a nagy tóhoz autópályán érkező utas a Lepsény, Aliga térségében magasra ívelő aszfaltcsíkon száguldva csak a hirtelen elémeredő emelkedőt érzékeli - nem sejtvén, hogy az egyik legjelentősebb hazai löszháton vág keresztül. Akár továbbhalad a Balaton déli partján, akár elfordul észak felé, hogy a tavat keletről megkerülve Füred, Tihany érintésével az északi üdülőtelepek felé vegye útját, barlanglakásokat - egykor vagy éppen még ma is  magukban foglaló - löszpartok vonulatai mellett halad el.

 

Ezek legnevezetesebbike a balatonkenesei magaspartban megbúvó Tatárlikak elnevezésű barlangegyüttes.

 

A Balaton keleti öblét határoló löszfalak sora nagyjából három részre osztható: a Világostól Aligáig eső 4 km hosszú, az Aligát és Akarattyát kísérő kb. 2 km-es és a Tatárlikakat is magába foglaló kenese-fűzfői magaspartra. Ez utóbbi különlegessége, hogy a löszpart pereme jó 8-10 méterrel magasabban húzódik, mint a mögötte elterülő dombvidék. A déli parton e löszvonulat egészen Földvárig folytatódik.

 

Mint bárhol máshol az országban, a környék lakói itt is igyekeztek kihasználni a természet adta lehetőségeket.

Ha a vándor megáll a tihanyi barátlakások előtt, a tó felé tekintve a délutáni napsütésben élesen rajzolódnak ki elé a kenesei löszpart magas dombjai. Mögötte a remetelakok nyílásai, a távolban a kenesei tatárlikak odúi mutatják az egykor volt emberek földbe nyúló tevékenységének nyomait.

 

De míg a remetelakok a kemény kőzetben bújnak meg, a kenesei barlanglakások puha, akár könnyű csákánnyal is vájható löszfalba épültek. Többségük ma már szinte megközelíthetetlen magasságban van, a tó vízszintjének szabályozása miatt visszahúzódó part felett jó 10-20 méterre láthatjuk őket.

Falazatuk, kialakításuk hasonlatos a korábban megismertekével. Születésükről, egykori használóikról a fiatalon elhunyt neves néprajzkutató - a milleniumi kiállítás népi építészetet bemutató részeinek rendezője -, ifj. Jankó János szól részletesen a Balatonról szóló, a XX. század elején megjelent monográfiájában.

Az ő leírása őrzi meg az utókornak a kenesei löszfalak barlanglakásait, melyek azóta is tovább pusztultak, fogytak.

Jankó leírja és fotókkal  bemutatja az ő idejében Alsóörsön még látható barlanglakásegyüttest, és megemlíti Arács, Kövesd, Paloznak, Csopak településeket, valamint Balatonfüred szőlőhegyét, ahol szintén a löszbe vájt barlanglakások szolgálnak lakhelyül a szegényebb családoknak.

 

A tó déli partján - már a somogyi oldalon - húzódó löszhátságban szintén megtalálhatók a barlanglakások. Az Aligától Földvárig húzódó dombvidéken és a parttól kissé távolabb fekvő falvakban, Ádánd, Balatonendréd községek mellett számos löszbe fúrt hajlék létezett. Közülük nem egyet még ma is megtalálhatunk.

 

A Kisalföld löszvonulataiban is megtaláljuk a löszbe vájt hajlékokat. A Pannonhalmi dombságot (vagy régi nevén Sokoró-vidéket) földtanilag a Bakonyhoz sorolják, de attól elválasztja az a tektonikus törés, melynek mélyét a Bernát patak foglalja el. Sokkal inkább lehet a hazai tájegységeken belül a Kisalföld részének nevezni e különös - a magyar történelem során oly jelentős szerepet játszó - vidéket.

Mai képe elsősorban a pannon rétegekből gyűrődéssel kialakult három fő vonulatnak köszönhető, melyek megnevezése: Pannonhalmi-vonulat, Ravazd-csanaki-dombság, Sokorói vonulat.

A három vonulat ÉNY-DK irányban, nagyjából 20-22 km hosszan, sugárszerűen nyúlik be a Kisalföld felé, a győri medencében magasabb, majd egyre enyhébb lejtőt képezve. A dombság legmagasabb pontja a csanaki dombok egyike, a Szent Pál hegy, 316 méteres tengerszint feletti magasságával.

A dombsorok által közrefogott völgyekbe az újkorban barna talajjal vegyes lösz telepedett, melyet számos helyen vízmosások szakítanak meg. A legvastagabb löszréteget a középső, Csanaki-vonulaton találjuk, ebbe vájták azokat az écsi, nyúli pincéket, melyek közül számos barlanglakásnak adott otthont. De az egykori Szent Márton hegyen - azaz a mai Pannonhalmán - is megtalálható volt még a XX. század tízes-húszas éveiben is jó néhány barlanglakás.

Egykori barlanglakás (Pázmándhegy)

Pannonhalma és vidéke - köszönhetően az egyház óvó gondoskodásának - azon kevés magyarországi régióhoz tartozik, melynek történelmét a megmaradt iratok, dokumentumok alapján pontosan ismerhetjük, átláthatjuk.

A táj központi települését, a mai Pannonhalmát Géza idejében, 996-ban alapították bencés szerzetesek, akik Szent Márton, a Pannóniában született, majd római katonából keresztény püspökké lett szent emlékére elnevezett kolostort emeltek a környezetéből magasra kiemelkedő hegyen. Géza maga is sokszor megfordul itt, a Nyúl településen átfolyó Pándzsa patak felső folyásánál udvarháza van.


A vidék már a római korban szőlőtermesztő vidék volt. Erről a környék ásatásain fellelt szőlőművelő szerszámok és szőlőindákkal díszített faragott kövek tanúskodnak és a középkort - részben a török időket is - végigkíséri a szőlő termesztése...

A szőlőtermesztés és az évszázados harcok magától értetődően magukkal hozzák a könnyen fejthető homokkőben, löszfalakban a barlanglakások kialakulását.

Bár vannak adatok arra, hogy a kora-középkorban is már laktak itt a föld alatt emberek (egyes források szerint magának a Szent Márton hegynek első lakói is a barlangokban meghúzódó szerzetesek voltak), igazából a török időktől, majd az azt követő évtizedektől származtatható a földalatti lakások kialakulása.

A hármas dombvonulaton ezekben az évtizedekben sajátságos településrend alakult ki. Az egyes falvak szőlőhegyein egyre-másra megjelennek az állandó lakosok, épületek nőnek ki a földből. Van hely, ahol a birtokosok tiltják, van ahol eltűrik, bár szabályozzák ezt a folyamatot. A Budai Vár törököktől való visszafoglalását követő évben - azaz 1687-ben - már 11 települést számolnak össze, pedig alig 6 évvel korábban a nagy török hadjárat során minden falu elpusztult. S e települések mindegyike mellett már a szőlőhegyeken is élnek emberek.

Nem véletlenül: a kint lakás jóval nagyobb szabadságot adott, mint egy településen belül élni és gazdálkodni. Nem csak életvitelben, de a gazdaság szempontjából is: a szőlőbirtokok mindig alkalmasabbak voltak adás-vételre, mint az igen szűkös falubéli telkek, ingatlanok. A hegyi gazdálkodás emellett magasabb életszínvonalat is biztosított, az itt lakóknak társadalmi felemelkedést jelentett a szőlőbirtok.

A kitelepülésnek, annak, hogy a falvak lakói a hegyekbe húzódtak, előzményei vannak: a török majd a kuruc harcok idején menekülőhelynek használták az idegenek számára nehezen kiismerhető, jó rejteket adó hegyeket a lakosok. Természetes volt, hogy a már meglévő föld alatti likakba bújtak el az emberek, nem ritkán hosszú-hosszú időn át ezekben húzták meg magukat.

A szőlőhegyi úgynevezett szórványtelepülések kialakulása a XVII. század elején, közepén gyorsul fel, az 1820-as évekre majd’ minden faluban megtaláljuk az ilyen településrészeket.

Ekkor számos olyan falut találunk a környéken, ahol a szőlőhegyben több lakóház állott, mint magában a faluban: Kisbaráton (ma Győrújbarát része) a falu házainak száma 55, a szőlőhegyen 183, Nagybaráton 100-179, Csanakon 49-125, Kisnyúl (ma Nyúl része) 59-69, Nagy-nyúlon 109-127 ez a szám.

1826-ban írja Kiss József evangélikus lelkész:

"Nagy Győr városától mintegy egy órányira délnek kezdődik Csanaknál az a hegy, melly több ágazatokban kiterjedve, egynéhány órányi messzeségre nyúlik el... Sok ezer emberek laknak ezen hegyek felsőbb részeiben, kik ha a síkra leszállíttatnának, több faluk építésére és népesítésére elegendők lennének..."

 

A hegyekre költözők java része kezdetleges, fából, vályogból összetákolt épületekben lakik. Ám - mint oly sok helyen az országban - nem vetik el a természet által kínált lehetőségeket sem. Minthogy a szőlőtermesztéshez egyébként is szükség van pincék ásására, a kezdetektől fogva nem kevesen ezekben a likakban húzzák meg magukat.

Elsőként itt is - mint az ország számos helyén - a még a törökök idejében is szabadon vándorló rácok alakítják ki a partlakásaikat, továbbállásuk után pedig a frissen betelepülők használják őket.

A bortárolásra használatos pincék sorában még ma is számos ablakkal ellátott, kimeszelt falazatú löszpincét fedezhetünk fel. Ezek bizonyosan lakásként szolgáltak, hiszen a meszelt fal nem tett volna jót az érlelődő bornak.

A XIX. század végén a szőlőhegyi települések hegyközséggé alakultak, változatos felépítéssel, irányítással. Szabályozták a termelés mellett a kint lakás körülményei, és még a két világháború után, egyes helyeken később is megtaláljuk a barlanglakásokat e hegyeken.

 

Több helyen is találunk a Pannonhalma környékén ebben az időben létezett földalatti hajlékokról utalást, fényképet - de magukat az egykori barlanglakásokat napjainkban már igen nehéz felkutatni.

A Pannonhalma körüli barlanglakásokról Cholnoky Jenő ad hírt 1929-ben a Magyarország földrajzáról megjelent összefoglaló művében: "...a halom kemény meszes homokkő rétegei puhább homokrétegekkel váltakoznak s ezekbe ásták bele azokat a barlanglakásokat, amelyekbe eleinte a bencések is települtek.

 

Az írásos dokumentumok Pannonhalmán (régi nevén az imént említett Győrszentmárton), Pázmándhegyen és Nyúlon említenek ilyen lakásokat, de valószínűsíthető, hogy minden szőlőhegyi településen léteztek egykor.

 

A fővároshoz közelebb is találkozhatunk a partfalakba, löszanyagba vájt barlanglakásokkal.

Feljegyzések tanúskodnak róla, hogy még a nyolcvanas években is laktak például a kosdi pincesoron ilyen hajlékokban emberek, és még napjainkban is élnek a föld alatt - nem máshol, mint az ország leggazdagabbnak vélt főváros körüli településein, Százhalombattán, Érden...

De más szempontból is érdemes külön foglalkozunk ezekkel, mert e községek egyikéről, nevezeten Pátyról áll rendelkezésünkre egy igen részletes és fontos leírás is a földalatti lakásokról - egészen pontosan az 1950-es évekből.

Andrásfalvy Bertalan ekkor (tehát a legnehezebb Rákosi-időkben) vizsgálja meg a pátyi pincehegyet, melyről 1954-ben a Néprajzi Értesítőben teszi közzé publikációját. Nem hallgat az itt talált pincelakásokról sem, szigorú tudományossággal, de mégis - még a mai olvasóban is - érzelmeket keltő hangon ír lakóikról, a partlakások állapotáról.

Azon kevés kutató közé tartozik - a barlanglakásokkal foglalkozó kevés szakember között - aki arra is igyekszik választ találni, miért, hogyan kerülnek a mélyároknak, Pincesornak nevezett telepekre a lakók. Leírja, hogy közöttük sok a kisemmizett kisbirtokos, a cseléd, akik közül sokan mindenüket elvesztve kerültek ide. Legtöbbjét Pest - a munkalehetőség - közelsége vonzotta, de fennálló ház megszerzésére már nem futotta erejükből. Aztán vannak, akik a rokonság kapcsolatai révén telepedtek itt meg, míg a fiatalok között sokan a jobb házra való összekaparásáig találják megfelelőnek e lakásmódot. Szól egy bizonyos, még nem kiteljesedő, de mégis említésre érdemes közösségi szellemről is, mely azért a közös építkezésig (amit máshol megtalálhatunk) már nem jut el.

Pincelakás a pátyi pincehegyen (1954)

Ahogy a budaörsi Kőhegy barlanglakásai, a zebegényi, pátyi, kosdi löszpartok lakásai legtöbbször borospincékből alakultak ki.

Ennek oka - amint máshol is az országban - az egykor oly jelentős bortermelés megszűnte a XIX. század nyolcvanas éveiben, és az ezzel egy időben kialakuló népességmozgások együttes hatása.

 

E lakások még az ötvenes években is lakottak voltak. Megszűnésüket, a lakók kiköltözését a fennálló házakba a gazdasági fejlődés hozta magával, ám szerencsére maguk a pincék nem váltak semmivé, számosat közülük ma is használnak borospinceként.

 


Ha valami érdekel, esetleg segítségre van szükséged: