BARLANGLAKÓK

 

(szemelvények a "Magyarországi barlanglakások" című könyvből)

 

"A táj adott arra alkalmat ennek a népnek, hogy a barlangokba húzódjék, a történelem pedig nem adott alkalmat, hogy kihúzódjon belőlük..."

 

 

Az első híradás arról, hogy a Kárpát medencében a föld alatt is laktak emberek, a XVI. század elejéről származik, de egy XIII. századi eseményt idéz fel. 1510-ben másolta le Ráskai Lea, margitszigeti domonkos-rendi apáca azt a kódexet, mely Árpádházi Szent-Margit életéről és csodatételeiről szól.

 

A 116 lapot tartalmazó kódex – melyet ma az Országos Széchényi Könyvtárban őriznek – korabeli magyar nyelven meséli el az Árpádházi Szent Margit boldoggá avatásához gyűjtött legendákat. A legendák egyike arról szól, hogy egy Buda mellett lakó, Bocs nevű férfi családjával együtt "kő pincéjében" vacsorázott, amikor a pince egy része rászakadt az ott alvó Benedek nevű hét éves fiára.

 

"Vala nemely tyzteledev hazy atya budanak mellette felheuizet, kinek vala neue boch. Ez hazy atya mykoron vechernyenek vtanna vachoralneek az ev kev pyncheeben ev felesegeuel es haza nepeuel. Es az fya kynek vala neue benedek es vala heet eztendevs alozyk vala vgyan azon pyncheben. Ime az pynchenek egy reze az pigymentommal evzue le eseek es ez hazy atyanak jelen voltara hazy nepeuel euzve ez gyermeket az kev elnyoma. Ez hazy atya kedeg hogy mezze vahchoralyk az gyermeketevl feelven halalnak vezedelmet, elfuta mert oly jgen nagy val az romlás, hog meltan felic az vezedelmet..."

 

Kicsit érthetőbb magyarsággal:

"Vala némely tisztelendő házi atya Budanak mellette Felhévízen, kinek vala neve Boch. Ez házi atya mikoron vecsernyének utána vacsorálnék az kő pincéjében ő feleségével és házanépével, és az ő fia, kinek vala neve Benedek, és vala hét esztendős, aluszik vala ugyan azon pincében. Ime a pincének egy része az pigmentommal össze le esék és ez gyermeket azelnyomá.

Ez házi atya, hogy messze vacsorálék vala az gyermektől félvén halálnak veszedelmet, el futá, mert oly igen nagy vala az romlás, hogy méltán félik az vala az veszedelmet...."

A szülők magukhoz térve fellármázzák "...minden ő atyjuk fiát, szomszédot. Némelyek ássák vala ki ez gyermeket kapákkal, némelyek ásókkal és egyéb eszközökkel, vas és fa szerszámokkal..."

 

Az omlás alól előkerült fiút halottnak vélték. A szülei Margithoz imádkoznak, hogy támassza fel "az mi fiunkat, a mi lelkünknek és testünknek egyetlen egy vigasztalását, mert tudjuk, hogy ez irgalmasságot elnyerheted..."

A gyermek atyja a szentéletű apáca koporsójához zarándokol – amit akkor a margitszigeti kolostorban őriztek – és egész éjjel imádkozik. Reggel jönnek hozzá rokonok és örvendezve újságolják, hogy a gyermek magához tért, semminemű sérülés, baj nem látszik rajta.

A hálás szülők az esetet az óbudai prépost útján a váci és a nagyváradi püspök elé tárják.

A kódex a történetet úgy zárja, hogy közli olvasójával: "Ez felül megmondott gyermeknek fel támadásáról való csoda tétele Szent Margit asszonynak meg vagyon faragván az Szent Margit koporsóján, kit faragtatnak fehér márvány kőből..."

 

A leírásból kiderül tehát, hogy abban a korban – nem is akárhol, a Budai Vár közelében (Felhévíz a mai Lukács fürdő tájékán terült el) családostól laktak emberek föld alatti üregben (pincében, vagy barlangban?). Bizonyos, hogy lakásnak használták a helyet, hiszen ott étkeztek, a gyermek ott aludt. A lakhely méghozzá nem is lehetett kicsiny, hiszen mint olvashatjuk: "messze vacsorálék az gyermektől". A romlás igen nagy mértékű volt, tehát valószínűsíthető, hogy a barlangot már régóta használták.

 

Kié a barlanglakás?

A barlanglakásokkal foglalkozó szűkös hazai szakirodalom adós annak az igen fontos körülmények a vizsgálatával (is), miért is kerültek e hajlékokba az egyes emberek, családok, s miként kerültek ezen lakások birtokukba, milyen tulajdonosi viszonyok álltak fenn a földalatti lakások terén.

 

A kőbányák tulajdonviszonyai minden korban jól szabályozottak voltak – hiszen fontos építőanyagról, nem ritkán stratégiai alapanyagról volt szó.

 

A XIX. század végén – főleg a két legnagyobb barlanglakás-körzetben, Budafokon és a Bükk-alján – már gyakran előfordul, hogy a barlanglakások a lakók saját tulajdonát képezik.

Ekkor egy fennálló ház árának töredékért lehetett olyan területet megszerezni, mely alkalmas volt barlanglakás kivájására – és gyakran a kitermelt kő segített is az anyagi terhek csökkentésében. Persze ehhez hozzá kell tennünk, hogy legtöbbször igen nagy feladat vár a lakóra: magának kell a lakásnak valót kialakítania, kivájnia. A nincstelenek vagy az éppen csak megélni tudók számára még mindig járhatóbb út volt ez, mint a fedélnélküliség, a biztos fagyhalál.

 

A XIX: század végén, a XX. század első harmadában egyre gyakrabban fordul elő, hogy már meglévő, korábban épített barlanglakásokba költöznek be az arra rászorulók.

 

Érdemes megvizsgálnunk közelebbről, mit is tart az emlékezet arról, hogyan keletkeztek e lakások, hogyan s miért költöztek ezekre a helyekre az emberek a régi korokban?

A barlanglakók – és az ilyen hajlékokkal megáldott települések lakóinak – hagyományai, inkább szóbeli legendái három fő okra vezetik vissza a barlanglakások keletkezését:

- legrégebbi az a vélekedés, hogy a veszedelmek ellen rejtőztek el egykor az emberek a föld mélyén. Nem csak számos legenda szól erről, hanem az ország több vidékén találkozhatunk is búvólyuknak tartott barlangokkal. Legismertebb képviselőjük a kenesei tatárlikak együttese.

- többfelé is elterjedt az a vélemény, hogy a barlangokba kényszerből költöztek be az első lakók, mert az uraság (a földesúr vagy a birtokos) "nem engedte volt a termőföldből kihasítani a házhelyet...".

- a legelterjedtebb és a leginkább megalapozott hagyomány szerint a barlangokba azok a szegény, nincstelen vagy igen kevés vagyonnal bírók telepedtek, akiknek más lehetőségük nem volt, nem lehetett hajlékot teremteni maguk és családjuk feje fölé.

 

De miért is népesültek be e hajlékok, kik voltak első, majd további lakóik, milyen körülmények közé kerültek?

 

A menekülők

Maguk a barlangokban élők is elsőként a veszedelmek elől való menekülést nevezik meg a föld alatti üregek benépesedésének okaként. Ez a hagyomány legtöbbször a török időkig nyúlik vissza, de nem ritka a tatárjárás korát felidéző legenda sem.

 

Betelepítettek

Az elnéptelenedett országrészek újraélesztésére a földek tulajdonosai a környező országokból és a kontinens távolabbi tájairól igyekeztek telepeseket hozni. A török uralmat követő egy-másfél évszázad során született dokumentumok az ország több vidékén is megemlékeznek a barlanglakókról.

Az elnéptelenedett országba érkezők egy része már eredeti lakhelyén is ismerte e lakásformát, mások kényszerből húzódtak meg a föld alatt. E kényszer egyik indoka a fennmaradt hagyomány szerint, hogy a földesurak nem engedték a termőföldet lakás céljára felhasználni – ezért a partoldalakban, a művelésre alkalmatlan területekre telepítették a zsellérjeiket.

Minden valószínűség szerint e korból maradt fenn évszázadokig az a vélekedés, miszerint a barlanglakások egyik kétségtelen előnye, hogy ezekbe nem lehet betörni, ezek esetében nincs mód a falak kibontására.

Maga a "barlanglakás" fogalma is ekkor jelenik meg. Az 1760-as, 80-as évekből megmaradt levéltári dokumentumokban (egész pontosan adásvételi szerződésekben) találkozunk először a "lapidea domuncula" (kőház), és a "habitabile cellarium" (pincelakás) kifejezéssel.

A lakások tehát már adásvétel tárgyát képezik, ami bizonyos elfogadottságukat jelzi. Egerben ez időben 22 és 56 rajnai forint között járt az áruk, ami nem volt kevés, de még mindig kevesebb volt, mint egy fennálló házért fizetendő összeg.

Budafoki barlanglakás alaprajza

Cserépváraljai barlanglakás alaprajza

Nagyjából ebben az időben kezd benépesülni a mai Budafok, Tétény térsége is. A betelepített német (sváb) és rác családok között számos iparos, kőfejtő volt, és a már meglévő kőbányákat ők művelték tovább. Tulajdonképpen őket nevezhetjük Promontor első lakóinak is. A kőbányászat ebben az időben a mai Nagykőbánya utca térségében folyt, és már a tétényi oldalon, a mai Bartók Béla út környékén is léteztek kőfejtők.

 

Más főváros környéki településen is ekkor jelennek meg az első föld alatti lakások.

Az egrinél, a Buda környékinél jóval intenzívebb betelepítésnek lehetünk tanúi az ország középső részében, a Balatontól délre eső több megyényi dombvidéken.

Az igen gyors benépesítésnek oka a termőföldet megművelni képes munkáskéz hiánya. A török uralom alatt elpusztult somogy megyei, tolnai falvakban új lakosság betelepülése nélkül lehetetlen lett volna a gazdaságilag oly fontos, az ország számára élelmiszert termelő vidék feltámasztása. A Duna menti nagy települések újraélesztésére jellemzően külhonból hoznak embereket a birtokosok.

Az ide települt németek nem szívesen, ám a rácok, a felvidékről származó más nemzetiségűek – és persze a magyarok is – kihasználják a kínálkozó lehetőséget.

Falvak egész sora éled újjá úgy, hogy az első generációk a löszbe, homokkőbe vájt üregekben húzzák meg magukat.

Ugyanígy a Duna mentén húzódó nagy löszhátság is ekkor indul fejlődésnek, és e tájon is számos településen a föld alatt húzzák meg magukat a szegénysorsúak.

Életükről igen keveset tudunk, nemigen maradtak fenn leírások sok helyen a föld alá költözőknek emléke se maradt meg. A letelepülők közül sokan tovább vándoroltak, mások rendes, fennálló házakba költöztek. A megüresedett likakba, barlanglakásokba aztán új bevándorlók telepedtek – mint azt más településeken későbbi korokban is látjuk majd...

A partlakások közül nem egy borospincévé változott, rosszabb esetben elpusztult az omlékony kőzetekkel együtt.

 

Nehézsorsúak

Néhány évtized telik el, és a földalatti lakások benépesülését nagyban befolyásoló, az imént taglaltaknál lényegesen nagyobb tömegeket megmozgató gazdasági folyamatok indulnak el a Kárpát-medencében.

A fejlődés a lakosság addig még soha nem látott koncentrációjához vezet. A főváros és környékének lakossága évtizedenként majdhogynem megduplázódik, ipari üzemek kezdenek működni szerte az országban, a mezőgazdaság is fejlődésnek indul.

Az egykori Promontoron, de a Bükkalján is  ezekben az években egyre nő a barlangházak és a barlangban lakók száma. 1832-ben Schams Ferenc, a promontori pincetulajdonos így ír: "...Figyelemre méltó promontor sok föld alatti lakása, amelyek kb. 700-800 ember lakását képezik, és különösen kényelmesek és egészségesek, mintha troglodyták lennének a be-, illetve kivájt lakásokban..."

Mint Hála József megjegyzi, ez adatot megbízhatónak tekinthetjük, mert Schams-nak hosszú éveken át volt szőlője, pincéje Budafokon, borászként jól ismerte a települést.

Ebben az időben szaporodnak meg a híradások a barlanglakókról. Elsőként a népeket kutatók, a történelemismeretet, mint friss tudományt művelők dokumentálják a barlanglakásokat, de már a nagyközönség is tudomást szerez róluk.

1864-ben a Vasárnapi Újság (a kor legismertebb, hetente megjelenő folyóirata) terjedelmes tudósítást közöl a budafoki barlanglakásokról.

"Hogy az ember nevezetes és csodálatos dolgokat lásson, nem mindig szükséges, távol vidékeket fölkeresni. E szavak igazságát semmi sem tanúsítja kézzelfoghatóbban, mint a Budaváros tőszomszédságában, a Dunamentében fekvő Budafok, közönségesen használt nevén Promontor.

Valóban meglepő tény! Itt a főváros közelében az élők zajgó sokasága! A földalatti lakások kinyúló kéményeit első pillanatra mindenki temetői síremlékeknek nézi, s csak a tolongó füst hoz azon gondolatra, hogy élőlények lakhelyei felett járunk.

Csodaszerű világ ez ! A szegény szőlőkapás, ki itt a legfinomabb bort termeszti, mely a bel és külföld fényűző asztalainak kiváló dísze, itt oly szegényes, olcsó barlangokban lakik, melyek az emberiség legősibb állapotára emlékeztetnek.

Az élet legszükségesebb elemei, a levegő és világosság, a jó promontoriak nézete szerint egészen mellékes dolgok, mert a kőlakásokhoz vezető bemenetek gyakran annyira el vannak rejtve, hogy csak az itteni járással ismeretes emberek akadhatnak rájok. Azonban az ily sziklalakások belseje rendesen nem oly szegényes, mint a külsőről ítélve, várná az ember; különösen jó benyomást tesz a mindenütt mutatkozó tisztaság. A bútorok, ágyak stb. a legtöbb kőkunyhóban a szükségnek eléggé megfelelők s a helyi viszonyokhoz vannak alkalmazva.

Általában úgy látszik, hogy e sziklaházak lakói, kik részint kőfejtők, de leginkább szőlőmunkások, némi jólétnek örvendnek s jól érzik magukat; mit az is tanúsít, hogy évről évre új házak, új utczák alakulnak. Építészekre s más efféle építőmesterekre ugyan nemigen szorulnak,de azért némely lakás igen ügyesen van berendezve. Azonkívül az építés által (ha igy lehet a sziklák kivájását nevezni) kétféle haszon háramlik rájok; először lakást nyernek, másodszor pedig a legtömörebb homokkőre tesznek szert, melyet a pesti paloták építőinek jó pénzen eladnak."

 

De más falvakban is fellelhetők már a barlanglakást jelző utalások az 1860-as évek irataiban, dokumentumaiban: Szomolyán és Noszvajon az 1862-ben készült településfelmérések utalnak arra, hogy a föld alatt emberek laknak. Az előbbi faluban 82, az utóbbiban 52 lakott üreg van ez időben, de a Heves megyei Sirokon is barlanglakások telepét jelzik az ugyanekkor készült leírások.

Ugyanezekben az években az ország településszerkezete jelentősen átalakul. A monarchia előnyeit élvezve az ipari üzemek, a városok fejlődése a lakosság életviszonyaira nézve soha nem látott változásokat hoznak. A főváros maga is a munkáskezek ezreit, tízezreit igényli, de a vidéki városok, az egyes régiók központjai sem maradnak ki e folyamatból.

A vidéki nagyvárosok is újabb és újabb ipari üzemekkel gyarapodnak, melyek felépítéséhez és működtetéséhez sok-sok munkásra van szükség. Elhelyezésükre, a gyorsan kialakuló és fejlődésnek induló középosztály lakásigényének kielégítésére újabb és újabb utcák, városrészek nőnek ki a földből.

Ekkor épülnek a főváros ma is meglévő bérházai, ekkor keletkeznek a vidéki városok mai képét meghatározó városmagok.

A legszegényebb rétegek számára a koncentrált munkalehetőségek nem jelentenek egyben jobb életkörülményeket. Nagyjából ekkortól, az 1870-es évektől figyelhetjük meg a barlanglakások számának ugrásszerű növekedését.

E folyamatot – két szempontból is – felerősíti  a korábban már több helyen említett gazdasági tragédia: a szőlőültetvényeket elpusztító filoxéra-járvány.

 

A kipusztult szőlőkben lévő pincék megüresednek – nem egy közülük lakássá válik –, de ennél sokkal súlyosabb gond, hogy a szőlővel foglalkozók elvesztik megélhetési forrásaikat. Nem csak a bérmunkások, de a magasabban képzett szakemberek (vincellérek, borászok), sőt nem ritkán maguk a szőlőbirtokosok is.

Ez történik a Bükk-alján, Budafokon, Szekszárdon – szinte minden helyen ugyanazok a folyamatok játszódnak le. De a kisebb hírű, a közvetlen környék szempontjából mégiscsak fontos szőlőtermelő településeken  sem jobb a helyzet. A budai hegyvidéken, Zebegényben, a Balatonfelvidéken (Csopak, Arács, Alsóörs), a sokorói dombságban is kipusztulnak a szőlők, a termelők, feldolgozók földönfutóvá válnak.

Ennek következtében az egykor szőlőművelésből élők közül sokan a szőlőhegyeken található pincékbe kénytelenek költözni.

Vannak, akik képesek megvásárolni egy kisebb területet, s ott maguknak nyitnak föld alatti lakást, mások a már meglévő likakat foglalják el, vagy éppen a barlangházak tulajdonosainak albérlőivé válnak. Még ez elesett néprétegben is megtaláljuk a szegényebbnél szegényebbeket is: számosan a régmúlt példáit követve, a településeken kívül eső utak mentén, partoldalakban vájnak maguknak lakóüreget.

Ezek legnevezetesebb, a korban legismertebb képviselője az aligai löszlakásokban magát meghúzó Simon István, akiről ifj. Jankó János közöl kissé romantikus, de mindenképpen szemléletes tudósítást a Balatonvidék néprajzáról szóló könyvében.

A majd’ fél évszázadon át itt lakó Simon 1849-ben vájt likat maga számára az aligai magaspart aljába, amikor a szabadságharcban való részvétele miatt tanácsos volt visszahúzódnia az emberek elől. Feleségét, családját a faluban hagyta, csak ritkán látogat be hozzájuk. Halászként él meg – Jankó szerint nem is rosszul, mert ebből cselédeit is (inkább segítőit a halászatban) meg tudta fizetni.

Öreg korára Simon a part nevezetessége lett, fővárosi és vidéki lapokban jelentek meg róla cikkek.

Simon István családjával

A budafoki temető alatti barlanglakók nem ritkán rémítették el az arra járókat. Több tudósítás is szól e tényről, közülük csak egyet idézzünk fel:

"... Elmegyünk Tóth József, Molnár István és Merkel István barlangjai mellett, amikor utánunk szól egy gyerek:

- Oda ne menjenek, ott temető van!... A hegyoldalban a mélyen bevájt lakások egész sora fölött talán félemeletnyi magasságban a régi temető terül el. A sírok alatt élő emberek laknak és a keresztek mellett barlanglakások kéményei füstölnek..."

A statisztikai adatok elemzéséből, de a korabeli dokumentumokból is kitűnik, hogy a magyarországi barlanglakások – és barlanglakók – száma a két világháború között gyarapodik kiugróan.

Nem nehéz e folyamat indokát megtalálni: a területének és lakosságának jelentős részét elvesztő ország nagyon nehezen lábal ki a gazdasági válságból. Egész iparágak válnak a trianoni békeszerződés áldozatává, újjászervezésük, infrastruktúrájuk felépítése még nyugodt gazdasági körülmények között is nehezen menne – a többször megismétlődő gazdasági válságok csak nehezítik e folyamatot.

Az ország elveszíti területének több mint 70 százalékát, a gazdaság szempontjából oly fontos termelési ágazatok, mint a nyersanyagbányászat, gyáripar töredékére csökken (az előbbinek alig 15 %-a marad a trianoni határok között, az utóbbinak több mint fele az új országok területére esik). Még ennél is súlyosabb – és a barlangban élők szempontjából jelentősebb – a mezőgazdaság kára: a szántóföld mindössze 38,6 %-a marad Magyarországé, a korábban oly fontos exportcikknek számító szarvasmarhaállomány, juhállomány a korábbinak 28-30 %-ára csökken. Óriási a veszteség a gabonafeldolgozás (malmok) területén: az újonnan alakult országok területére kerül az egykor Európa-hírű magyar malomipar üzemeinek kilencven százaléka.

A veszteségeket fokozzák a szomszédos országok bezárkózó gazdaságpolitikájából eredő következmények. A hagyományos magyar exporttevékenység hosszú évekre szünetel, nagyon lassan – és már egészen más termékekkel –, csak nagyjából a 30-as évek második felére tér magához.

Ez az a kor amikor számszerűen és a lakosság létszámához viszonyított arányaiban is a legtöbben kénytelenek a föld alatti lakásokban meghúzni magukat.

Pontos adataink csak Budafok-Tétény és a Bükk-alja térségéből vannak, de nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy más területeken se volt más a helyzet.

A hivatalos statisztikai felmérések csak egyetlen egy esetben foglalkoztak a föld alatt lakókkal külön kategóriaként (az 1930-as népszámláláskor), de e számot összehasonlítva a más forrásokból szerzett adatokkal, nem nagyon lehet tényleges forrásnak tekinteni. Mert nézzük csak, hogy mit is olvashatunk a népszámlálást összesítő statisztikai közlemények 96. számában a 301-302. oldalon található megjegyzésben: "Ezenkívül lakott még 1930-ban. Egyéb épületekben 42.258, bódékban és kunyhókban 16.027, hajókon és hajómalmokban 2.798, barlangokban 2117 és átmenő volt 863 egyén."

A legrészletesebb statisztikát Szabó Zoltán nagyszerű szociográfiájában, a "Cifra nyomorúság" második fejezetében találjuk. E szerint a Bükk-aljának Borsod megyéhez tartozó felén –mert a kimutatás hevesi településeket nem sorol fel – az alábbi falvakban éltek a föld alatt emberek:

 

Település
barlanglakások száma
barlanglakók száma
Andornak
2
3
Bogács
3
12
Cserépfalu
12
36
Cserépváralja
58
226
Kács
22
144
Kistálya
76
366
Noszvaj
70
249
Ostoros
120
450
Sály
55
270
Szomolya
172
820
Tibolddaróc
215
1459
Összesen
733
4005

 

Azaz több mint 4000 ember.

Budafokon egy 1926-ban keltezett újságcikk szerint 400 lakásban 2000 fő körüli lélek lakott, a településről készült monográfia a 30-as években 500 lakást és 3000 főt jelöl meg.

E számokat kiegészítik a Balaton környékén, a tolnai falvakban, vagy a főváros környékén lévő kisebb településeken föld alatt élők tömege.

Megállapíthatjuk tehát, hogy a két világháború közötti sanyarú évtizedekben minden valószínűség szerint több mint 10000 ember, azaz a hazai lakosság legalább egy százaléka a földalatti hajlékokban élte életét.

Az ilyen telepeknek, barlanggócoknak aztán külön világa alakul ki. Az ott lakók mindennapjai és körülményei semmiben nem jobbak a kor hasonló életszínvonalat élő embereinek életétől.

A Bükk-alján a két háború között egy-egy barlanglakás kivájása 150-200 pengőjébe került annak, aki nem tudta maga elvégezni e munkát. Sokan pedig már meglévő likakba költöztek be. Ám sem itt, sem Budafokon ez nem volt olyan egyszerű dolog, mert mindkét helyen a barlanglakásoknak, az azokat magukba foglaló területeknek léteztek tulajdonosai, gazdái. Sőt, a budafoki és az Eger környéki barlanglakások szabályos földhivatali nyilvántartással rendelkeztek, rendelkeznek a mai napig.

A nagyvárosok környéki barlanglakók – ha kevesen is – ipari üzemekben helyezkednek el. Itt ipari üzemek alatt nem a nagy gyárakat kell érteni, oda szakértelem, megfelelő előképzettség nélkül még a nem barlangban lakóknak is nehéz bejutni.

Ritka az az ember, aki ki tud emelkedni ebből a kényszerű sanyarúságból. Akinek lehetősége van, az cselédnek áll, vagy valamilyen biztosan fizető munkát vállal, és igyekszik eltávolodni e világtól.

Barlanglakás udvar Budafokon

Az említett dél-budai két településen nem ritka ugyanis, hogy a barlanglakásokat magukba foglaló mélyudvarok telkeinek tulajdonosai a barlanglakásokat bérlőknek, albérlőknek adják ki. Egy-egy ilyen gócban a mélyudvarok falából ugyanis több, lakásra alkalmas üreg nyílik, és rendszerint a család nem használja valamennyit, hanem oda lakókat fogad be. Ilyen volt valaha a ma barlanglakás múzeumként megtekinthető együttes is, ahol a tulajdonosok az udvar egyik felében laktak, míg a másik oldalon lévő lakásokat albérlők vették ki. Tehetősebbeknek érezhették magukat azok, akik kiköltözve a barlanglakásból, a telkükön fennálló házat tudtak felhúzni – de a föld alatti hajlékokat meghagyták, és oda szintén lakókat fogadtak be.

 

A Friss Újság 1926. augusztus száma így ír a budafoki lakásokban lakókról:

" A város szívétől néhány méternyire, az ún. Diezl lépcső fölött, a budafoki hegy oldalában különös város kezdődik... egy gödör mellett megállok. A földbe vájt négyszögletes gödörből háromfelé barlangok nyúlnak a hegy oldalába. A gödörben sem csatorna, sem kút sem klozet. Ha esik az eső, akkor a víz elönti a barlangokat és elviselhetetlenné teszi az amúgy is dohos levegőt... Till Istvánné barlanglakó: Egyetlen egy barlangban tizenketten éltek. Apja tüdővészben halt meg nem régen, anyja beteg, öreg roncs, nyolc gyermeke közül négy beteg és a férje most tüdővészben haldoklik... A nyaraló kertjében két kémény füstöl. A barlanglakók ebédet főznek. Bemegyünk az egyik barlanglakásba. Tiszta-rendes lakásnak látszik. Sziklafalait fehérre meszelte a bérlő, Hellinger Antalné. A meszelés alól azonban előbújnak a penészgombák...

Néhány barlanglakásnak kéménynyílása sincs és a tűzhely csöve a bejárat felső sarkából nyúlik kifelé... A hegyoldalban a mélyen bevájt lakások egész sora fölött talán félemeletnyi magasságban a régi temető terül el. A sírok alatt élő emberek laknak és a kerezstek mellett barlangok kéményei füstölögnek. Benézünk egy ilyen barlangba. Szűk, sötét kis szoba konyhával... Meglepő az, hogy mindenütt igyekeznek tisztán tartani ezt a nyomorúságos tanyájukat. Fehérre meszelnek mindent..."

 

Nincs ez másképp az ország más vidékén sem.

Idézzük fel Szabó Zoltánnak az egri  és tibolddaróci barlanglakásokról írott sorait:

Egerben a Szalapart nevezetű városrészben – mely inkább külvárosnak tekinthető – vizsgálja meg a pincelakásokat, miközben az azokban lakók gyerekeivel is beszélgetésbe kezd: "...együtt nézegettem meg velük a háztető-domboldalról a gödörudvarokat, bevittek egy-két házba. A pincelakás egészében barátságos volt, pirosvirágú tányérok hivalokdtak a falon és előtte talmi tornác fehér oszlopai őrizték a bejáratot. Ezek itt már életükben alulról szagolják a virágokat – gondoltam magamban búsan, mikor kiléptünk a sáros utcára. Ez a sár pontos mércéje Egerben a szegénységnek; ahogyan nő a sár az aszfaltos központtól kifelé, a sárbasüllyedt kis utcákig, úgy nő a szegénység is...

 

"Minden barlang előtt kicsi előtér van, a disznók, a szemét és a gyerekek számára, mert disznók nem mindig vannak. Az odúk belseje sötét és nyomott, alacsonyak és tetejük girbe-görbe, nagy bemélyedésekkel és kidomborodásokkal, néhol pléhvel, mely a mennyezetre szögeltetett, hogy a likacsos tető által áteresztett vizet a pléhlemez felfogja az ágy fölött. Ekképp a nedveség nem az ágyra és az ágyban fekvőkre, hanem melléjük csorog...

A barlanglakók örökös bizonytalanságban élnek. Némelyik lakás mennyezete már erősen inog és meg kell támogatni. A lakók éjjel sokszor felriadnak és figyelik, hogy "nem perdül-e a fal". Volt este, hogy enyhe földlökéseket éreztek, ilyenkor az egész falu rémülten szaladt ki az odúiból, mert félt, hogy a barlangok, melyek az élők kriptáiként szolgáltak eddig, betemetik őket."

A földrengésektől nem ok nélkül féltek a barlanglakók.

A Mátra és a Bükk alján többször is keletkezett földrengés az elmúlt évszázadokban. A húszas években több rengést is regisztráltak e térségben, de a legerősebb és a legtöbb pusztítást végzőt 1925. január 31-én reggel 8 óra körül észlelték, melyet pár perc múlva egy utórengés követett.
A földrengésben az ostorosi barlanglakások (és természetesen a fennálló lakóépületek) falai, mennyezetei megrepedtek, kémények dőltek le.Több mint 400 lakóépület sérült meg, és 92 barlanglakás omlott össze.

De nem volt jobb a helyzet az állandóan omlással fenyegető löszfalak barlanglakásaiban sem. Minden évben tudósítottak az újságok olyan halálesetekről, melyek ilyen hajlékokban történtek.

Elhagyatott barlanglakás Szomolyán (2007)

(2007)

Barlanglakás löszfalban (Ozora)

Felül az egykori kéménylyuk maradványai

A lakások berendezése semmiben nem különbözött a kor szegény néprétegeinek lakásaiétól.

Legfontosabb bútordarab az ágy volt, ebből esetleg többet is találunk a barlanglakásban. Mindenhol magán viseli a föld alatti ház az adott tájegység jellemzőit, de – a szegénység okán – jóval kisebbek az eltérések az egyes települések barlanglakásai között, mint a fennálló házak esetében.

Mivel a lakások jelentős része a két háború alatt került kialakításra, vagy ekkor történt utolsó átalakításuk, berendezésük is inkább a 20-as, 30-as évek szegény osztályaira jellemző általános képet mutatja, nem pedig a néprajzban megismert folklorisztikus motívumokat.

Pincelakás berendezése Pátyon

(Andrásfalvy Bertalan: A pátyi pincehegy)

Ostorosi barlanglakás

(Hermann Ottó)

Maguknak a lakásoknak a berendezése nem sokat változik az évek, évtizedek során. Többnyire az ágyak száma nő, az évtized végére már nem szokás a barlanglakók között sem, hogy többen aludjanak egy ágyban. Ez alól persze az egészen szegények kivételek. Az egykor az anyakőzetből faragott padkák eltűnnek, és bekerül a szobába egy-egy – az abban az időben már a rendes házakban is általánosan elterjedt – szekrény.

Budafokon is, a Bükk alján is gyakran 8-10-12 fős családok laktak egyetlen egy lyukban, vagy egy szoba konyhás föld alatti lakásban. A gyerekek mindennapjaikat a barlangok tájékán töltötték, iskolába ritkán jártak el.

Leggyakrabban csak az alsó osztályokat végezték el – ezeket is inkább csak azokon a településeken, ahol a hatóság igyekezett szemmel tartani a barlanglakókat.

 

A századforduló idején sem sokban különbözött a barlanglakók élete a fennálló házakéban lakóktól. Minden egyes településen külön kasztot alkottak, igen nehéz volt a nagyobb közösségbe bejutniuk – pedig tudjuk, hogy a másképp élők se voltak gazdagabbak, jobb módúak trogloditáinknál.

A föld alatt lakók kénytelenek voltak vegyülni, keveredni a föld felett lakókkal bár ez utóbbiak mindenhol lenézték, megvetették őket. Budafok kivételével (ahol a pincelakások között még szatócsbolt is előfordult) a megszerzendő javakért, vagy csak az életet jelentő munkáért is a település más házaiban élő lakókkal kellett együttműködniük – vagy kevésszer megküzdeniük.

A munkavállalás terén is nehéz helyzetben voltak, annak, aki a fennálló ház bérét sem tudta megfizetni, ritkán volt lehetősége a nehéz fizikai munkához való étkezésre vagy a tisztes öltözék megszerzésére.

Mindezek az állapotok a kor más szegényeit is sújtották, de volt valami, ami a barlanglakókat sokkal inkább próbára tette – nem ritkán az életüktől is megfosztotta őket -, mégpedig a rossz lakáskörülmények miatt megjelenő igen nagy mértékű egészségkárosodás.

Igen nagy mérvű körükben a csecsemőhalandóság, minden harmadik-negyedik újszülött éri meg az iskoláskort.

A két világháború között készült statisztikák bizonyítják, hogy a föld alatt élők körében a súlyos, nem egyszer halálos kimenetelű betegségek sokkal gyakoribbak, mint más néprétegekben. Míg a fővárosban minden századik emberből egy lesz a TBC áldozata, Budafokon ugyanez a szám négy fő.

Ennél is sötétebb képet tár elénk a bükk-alji barlanglakók gyermekeiről az 1939-ben kiadott Borsod megyei szociográfia.

A Csikvári Antal által szerkesztett mű kendőzetlenül mutatja be a II. világháború előtti állapotokat: helyi községi orvosok vizsgálatai alapján számol be arról, hogy például Tibolddarócon az 1920-30-ig terjedő időszakban elhunyt gyermekek aránya az összes elhunythoz képest 53 százalék, noha a barlanglakók a teljes lakosságnak csak mintegy 35 százalékát teszik ki. A vizsgált községekben háromszor annyi barlanglakó csecsemő, gyerek hal meg tbc-ben, mint a lakosság többi részében. Noszvajon a barlangokban élő családokból származó 32 iskolaköteles gyermek közül 17 tbc-vel fertőzött gyermeket vesznek számba. Amint beszámolnak róla, ezen barlanglakó gyerekek között igen sok az angolkóros, a vérszegény – mivel egész életüket a föld alatt töltik, még nyáron sem nagyon mozdulhatnak ki egyedül a napfényre a balesetveszély miatt.]

A barlangban lakók nagy nehézségek között igyekeznek magukról gondoskodni. A barlanglakások fűtéséhez a környező erdőkből gyűjtik be a fát, a folyók mentén (Budafokon, Tétényben, Érden, Dunaföldváron) a partra járnak le uszadékfáért.

Élelmezésük – akárcsak a kor más nincstelenjeié – szegényes, nemhogy a munkaerő újratermeléséhez, de gyakran az életben maradáshoz sem elegendő.

A két világháború közötti egészségmozgalmak egyike volt az úgynevezett Zöldkeresztes Egészségügyi Szolgálat. Feladatuk  a közegészségügy körébe tartozó tevékenységek ellátása, a ma gondozói, egészségügyi szolgálatnak nevezett munka végzése.

Az Országos Közegészségügyi Intézet által 1930-ban útjára indított Népegészségügy című folyóirat mellékleteként, stencilezett formában sokszorosított Zöld Kereszt című kiadvány 1934-es számában találhatjuk meg azt a beszámolót, amely a bükkvidéki barlanglakásokról szól.

Érdemes hosszabban idézni ebből a Mátray Márta nővér által írt dokumentumból, mert előtte és azóta sem jelent meg ilyen részletes leírás a magyarországi barlanglakókról.

 

Ezek legnevezetesebb, a korban legismertebb képviselője az aligai löszlakásokban magát meghúzó Simon István, akiről ifj. Jankó János közöl kissé romantikus, de mindenképpen szemléletes tudósítást a Balatonvidék néprajzáról szóló könyvében.

A majd’ fél évszázadon át itt lakó Simon 1849-ben vájt likat maga számára az aligai magaspart aljába, amikor a szabadságharcban való részvétele miatt tanácsos volt visszahúzódnia az emberek elől. Feleségét, családját a faluban hagyta, csak ritkán látogat be hozzájuk. Halászként él meg – Jankó szerint nem is rosszul, mert ebből cselédeit is (inkább segítőit a halászatban) meg tudta fizetni.

Öreg korára Simon a part nevezetessége lett, fővárosi és vidéki lapokban jelentek meg róla cikkek.

Korabeli cikk a bükk-aljai barlanglakásokról

 "Többnyire az ablak mellett helyezik el az ólat, az ablak alatt az állatok itatóját vájják, a szűk portán ezenkívül trágya és szemét van felhalmozva, melyet csak időnként hordanak ki, így a tüzelőfát részben az udvaron, s főleg a szoba, vagy konyha folytatását képező kamrában halmozzák fel. Egy-egy telek nagysága 10-70 négyszögöl. A kerítés a sziklából vájt téglából készült. Sok helyen nincsen udvar sem, egyenesen az utcáról jutni a lakóházba. A lakások emeletszerűen épülnek a domboldalban, az alsó lakás kéménye a felette lévő udvarára, vagy a mellé nyílik. Árnyékszék nincsen, szükségleteiket legjobb esetben az udvaron lévő trágyadombon végzik el, ha pedig udvar nincsen, úgy egyszerűen a házak előtt.

Ilyen helyeken a trágya és a szemét is az útszélre van kidobálva, amit azután az eső magával sodor a lenti portákra.

...

Fűtőanyagot a barlang lakói nem vásárolnak, ez nem is áll módjukban, mert keresetük a létminimumot sem éri el. Az erdőről hozott gallyakkal melegítenek. A barlanglakás nyáron hűvös, télen meleg és állandó a páraképződés. Így az időnként hozott száraz gally, a leghidegebb télben is elegendő, s főleg csak főzéshez használják.

...

A barlanglakók kivétel nélkül napszámos és summásmunkások, vagyontalanok... Igen kevés azoknak a száma, akik egy-két kat. hold földdel rendelkeznek, mely örökség útján szállott rájuk. Keresetük állandó és nagyon szorgalmas munka mellett évi 300 Pengő maximálisan. Ezt a maximumot csak igen kevesen érik el. Egyes községekben a nagybirtokon, vagy kisbirtokosoknál szerződnek le aratásra, őszi, tavaszi munkára, vagy állandóan szerződött cselédek; másutt főleg szőlőmunkával foglalkoznak, azonkívül alkalmi és ínségmunkát végeznek.

Munkaalkalmak: minden hegyvidéki községben a favágás, mely azonban csak 6-8 héten keresztül folyik és 40-50 egyént foglalkoztat napi 1.20 Pengő keresettel.

 

Életmódjuk primitív, s tisztán napi szükségleteik előállítására szorítkozik. A nappal kelnek és feküsznek takarékosság szempontjából. Napi hygiénéjüknél is a takarékosság a fő szempont a munkát illetőleg, mert a vízellátás fáradságos és nehézkes.

Az egészségi viszonyok a felnőtteknél majdnem kifogástalanok, télen-nyáron sokat tartózkodnak szabad levegőn. A gyermekek azonban csak nyáron vannak szabadban, de akkor is gyakran zárják őket a lakásba, amíg a szülők munkán vannak...

 Táplálkozásuk nem kielégítő, különösen nyáron, amikor a szülők évi szükségleteik megszerzése miatt a nap legnagyobb részét lakásuktól távol, munkában töltik el s nem érnek rá főzni... A szabadba kiengedni felügyelet nélkül a gyerekeket nem lehet, mert a meredek partokon életük is veszélyben forog..."

 

A beszámoló két falut külön is kiemel, bemutatva egy-egy barlanglakó családot.

Az emberi természet a barlanglakók között se más, mint a rendes, fennálló épületek népe között. Vannak barlangtelepek, ahol segítik, támogatják egymást az ottlakók, ritkábban ellenségei, rosszakarói egymásnak. A gyerekekre – ha szükséges – valamelyik szomszéd mindig figyel, vigyáz: Egymás ajtóit is szemmel tartják, bár betörők ritkán fordulnak meg a barlanglakások között – tudják ők is, hogy a nincsből nem lehet elvenni.

Ezekben az években születnek meg azok az írások, melyek felhívják a nagyközönség figyelmét a barlangokban élők kilátástalan, nem ritkán tragikus sorsára. Jobbára a szenzációt kereső újságok oldalait töltik meg a barlanglakókról, az "őskori viszonyok" között élőkről szóló hírek, ritkán találkozunk mélyebb, a problémákat igazán feltáró írásokkal.

Ezek közül egyet ismerjünk meg, mely a miskolci Danyi völgyben lakók életéről szól:

Leülök és nézem a "szoba" bútorzatát: az alacsony, öreg ágyat a szalmazsákkal, a kijárat mellett kis kályha áll. Az "ablak" mellett az asztal. A sziklába vájt "ablak" pótolja a szekrényt. ...- Mióta élnek itt, a Danyiban? - kérdem szorongva.
- Amióta világ a világ. Én húsz éve. Alja élet ez - motyogja vendéglátóm és sír.
- Ne sírj. A nagyságos úr segíteni jött - mondja az öregasszony a küszöbön.
Újra megmagyarázom: talán megütöm a hatóság szívét, ha megírom egy újságban, hogyan is él a Danyi-völgyben, öt percnyire a gazdag Miskolctól száz család, a hegybe vájt sziklákban, sötétségben, nedvességben...
Az üregben, a mennyezet alatt spárga feszül. A spárga a ruhásszekrény. A ruhán a penész zöldes színe ül. A penészé, amely lassan rárakódik az üreglakókra...

Ezt a "lakást" 1919-ben vették ötszáz koronáért. Négyen laknak itt. A férje napszámba jár. Ha van munka.

...A gyárista napszámos a gyárban, a diósgyőri vasgyárban... Annak jó. És boldog a felesége, hogy ilyen ura van... A gyáristák adófizetők, és a barlanghelyért nyolc pengő adót fizetnek egy hónapban a városnak. A gyárista arisztokrata a Danyiban. A gyáristák olvasni is tudnak. A gyáristák nem isznak. A gyáristák vasárnap délelőtt harmonikáznak, és bejárnak a városba. A gyárista... a gyárista csak addig gyárista, amíg ki nem teszik a szűrét a gyárból. Akkor viszont visszaesik a köznép sorába. Állandó gyárista egy sincs. Nincs, nincs igazság a földön, mert a gyárossal is így kéne tenni, mint a gyáristával: hogy nagyon el ne bízza magát...
 (Gergely Sándor: Boldogok a gyáristák – 1928)

A barlanglakók életéről kevés valósághű, az okokat is feltáró írás jelenik meg az évtizedek során. Közülük is kiemelkedik az e könyv lapjain már többször említett szociográfia, Szabó Zoltán Cifra nyomorúság című műve.

Az 1930-as évek közepén írott könyv megjelenéséig az ország közvéleménye szinte semmit sem tud arról, hogy az Alföld és Bükk találkozásánál is ezrek élnek a budafokiéhoz hasonló körülmények között. Bár Herman Ottó a század első éveiben bejárja a vidéket, feljegyzéseket, rajzokat is készít az ostorosi, siroki, andornaki barlanglakásokról, nem kel hírük ezeknek az építményeknek. Ahogy az előző században Rómer Flóris, úgy e században a budafoki barlanglakásokról megjelent írások szerzői sem említik a bükk-alji barlanglakásokat, barlanglakókat.

Az 1912-ben született Szabó Zoltán a két világháború közötti hazai szociográfiai irodalom legnagyobb hatású műveit alkotta meg az 1930-as évek elején, közepén végzett vizsgálatai nyomán.

Az elsőként megjelent "Tardi helyzet" a Mezőkövesdtől északra meghúzódó matyó falu népének sorsán keresztül mutatja be a korabeli szegénység legmélyebb rétegeit – előtte senki nem beszélt még ilyen nyíltan a szegénységről, ennyire feltárva a kor nincstelenjeinek sorsát.

1938-ban követte e könyvet a Cifra nyomorúság című, melyben az észak-magyarországi térségben lakók helyzetét írja le az előbbinél még magasabb színvonalon, a rejtett és nyílt összefüggések, az okok és okozatok feltárásával.

Az utána következőknek példát mutató tudományossággal megírt könyve nem leplezve szubjektív véleményét sem, mélyen feltárja a nincstelen paraszti réteg állapotát, helyzetét, és bemutatja menekülési szándékát, a félig már munkássá válás – de a falusi értékek megőrzését is még vállaló – fokozatait.

A könyv külön fejezetet szentel a legszegényebb néprétegek legalsó kasztjának, a bükk-alján található barlanglakóknak.

Szabó helyszíni vizsgálataikor ismerte a Zöld Kereszt Egészségvédő Mozgalom folyóiratában megjelent – és a fentebb már részletesen ismertetett – tanulmányt, de ő az, aki ez alapján és a falvakban tapasztaltak alapján levonja a hosszú ideig ható következtetéseket, és felnyitja a kor emberinek szemét.

 

Könyvében találjuk meg azt a két mondatot, melyek örökérvényűen jellemzik a barlanglakók helyét a világban: "Arról, hogy e nép e tájon nem tudott előjönni a barlangokból, tulajdonképpen a táj és a történelem szól. A táj adott arra alkalmat ennek a népnek, hogy a barlangokba húzódjék, a történelem pedig nem adott alkalmat, hogy kihúzódjon belőlük..."

A három nagy barlanglakásos vidéken, de még jó néhány más településen még a 60-as, 70-es években is laktak barlanglakók. A Főváros közelében Százhalombattán, Érden készültek fotók a nyolcvanas években még meglévő barlanglakásokról, de a pátyi pincehegy – korábban már említett – lakóiról sem szabad elfelejtkeznünk. Érdemes felidéznünk Andrásfalvy Bertalan szavait életkörülményeikről, mert jól jellemzi a kor barlanglakóit azokon a településeken, melyek barlanglakásai nem kaptak oly nagy hírverést.

 

Küzdelem a barlanglakások megszüntetéséért.

A XIX-XX. század fordulójától számos helyén az országnak megkezdődött az illetékes hatóságok, a más emberek sorsát szívükön viselők harca a barlanglakások felszámolása érdekében. Ez a harc azonban sokáig, nagyon sokáig a barlanglakók győzelmét hozta.

Nem véletlen, hogy épp ebben az időben kezdenek nagyon komoly ellenségei lenni a barlanglakásoknak, lakóiknak.

Ekkor kezd ugyanis a földalatti hajlékok száma szaporodni, nem egy helyen ijesztő méreteket ölteni. Egyre többen költöznek be a föld alá, elsősorban a maga szegényeit egyébként is nehezen elviselő, és eltartani nem nagyon tudó nagyvárosok környékén.

A nyomor egyre nagyobb lesz, és már nem csak az adott környék problémájává válik, de országos viharokat is ver egy-egy komolyabb probléma felmerülése.

 

Pálvölgyi Márta a Valóság 1976. évi 4. számában számol be a város pereméről a város "peremére", azaz a sorlakásos lakótelepekre beköltöztetett barlanglakókról.

Szekszárdon az MKP községpolitikai tervezete már 1946-ban  keményen fellép a Benedek szurdik, a Szűcsény szurdik barlanglakásaival szemben: "... szégyenfoltja a városnak, azonkívül az ott lakók magatartása, életmódja állandó veszélyt jelent a környékbeli gazdáknak, a Benedek szurdik melegágya a prostitúciónak..."

A háborút követően kísérleteztek barlanglakóknak a volt csendőrlaktanyába, a kitelepített kakasdi svábok lakásaiba való betelepítésével is – eredménytelenül.

Pálvölgyi rámutat, hogy alapvetően a szurdiklakók életmódja teszi lehetetlenné a hathatós intézkedéseket: egyik részük – az asszonyok – kimozdíthatatlanok, másik részük, azok, akiknél bizonytalan, miből is, hogyan élnek meg éppen állandó mozgásukkal, vándorlássukkal válnak megfoghatatlanná.

A szekszárdi tanács végül 1962-ben tesz pontot az ügyre. Adminisztratív úton kiköltöztetik a szurdiklakókat, és hogy ne legyen módjuk visszaköltözni, drasztikus lépésre szánják el magukat: az üres barlanglakásokat egészen egyszerűen berobbantják, méghozzá a munkásőrség gyakorlatainak keretében.

De még 1976-ban (ekkor két család) és jóval később is megtalálhatók barlanglakók a város környéki löszfalakban.

Az új sorházi lakásokat a szurdikokból kiköltöztetetteknek építették, de 1973-ban mégiscsak 14-en vallották magukat egykori szurdiklakónak. Mi történhetett?

Néhányan szégyellnivalónak találták múltjukat, de számosan visszaköltöztek a szurdikba, vagy a városkörnyéki likvágásra alkalmas mélyutak környékére.

A kutatást végzők megállapítják, hogy még azok is, akik sorházakba kerültek, nem voltak képesek szakítani életmódjukkal. Ez főleg a munkalehetőség, munkavállalás aspektusából igaz: "... a szurdiklakónak azért kell egy bizonyos életformát választani, mert a szurdikban lakik, és a társadalomban vannak olyan pályák, melyeket kizárólag a szurdiki emberek töltenek be..."

A helyzet, amint látjuk az évszázadok során semmit nem változott.

 

A kisebb településeken nem sokat foglalkoztak a pincelakásokkal, barlanglakásokkal.

Az élet ezeken a helyeken megoldani látszik a problémát az ötvenes-hatvanas években. A vitathatatlan gazdasági fejlődés, a magyar vidéki népesség addig soha nem látott életmódbéli változása magával hozta e lakások kiürülését, megszűnését.

A Bükk-alját kivéve csak néhány településen hallunk egy-két lakott barlanglakásról – például a főváros környékén, vagy a tolnai dombság halmai között –, de mivel ezek nem jelentenek problémát, nem merül fel az intézményes megszüntetésük ügye. A 60-as évek közepére, a 70-es évek elejére megszűnnek ezek a lakások – sok helyen manapság már nem is tudnak arról az adott településen lakók arról, hogy falujukban egykor barlangokban laktak emberek.

 

A barlanglakások a magyar művészetekben

Feltétlenül szólnunk kell néhány szót egy érdekes jelenségről. A magyarországi barlanglakók élete annyira háttérbe szorult, ezek az emberek olyan mélyen voltak, hogy – minden tragédiájuk, vagy éppen életmódjuk minden egzotikuma ellenére – nem nagyon jelentek meg irodalmunkban, művészetünkben. A már többször idézett szociológiákon túl alig féltucatnyi író említi meg őket műveiben. Tömörkény István egy színművet írt "Barlanglakók" címmel, Illyés Gyula visszaemlékezései között találunk pár sort az ozorai barlanglakókról, rajtuk kívül Mészöly Miklós és Babits Mihály, Szekszárd két kiemelkedő lírikusa tesz említést ezen elesett emberekről.

Babits így ír a Halálfiaiban: "A löszfalban vájt likpincék valóságos barlanglakásokká váltak. Szegény emberek, kiknek vagyonát megette a filoxéra, hogy házuk ráment, itt húzódtak meg a senki tanyáján, nyáron napszámba járva, télen venyigével fűtve a nedves barlangot, pusztítva a betegségektől, de megtűrve a tehetetlen hatóságoktól..."

 

A napjainkban méltatlanul elfeledett Tömörkény István egyfelvonásos darabja, a "Barlanglakók"-nak helyszíne nem csak egy érdekes díszlet, a történet, a szereplők jellemzése és tulajdonságai azt jelzik, hogy az író valóban ismerte az ilyen lakásokban lakók világát.

 

 

Érdekes adalék, hogy az 1911-ben megjelent rövid színmű egyike volt azon irodalmi alkotásoknak, melyet a  meginduló magyar filmgyártás megfilmesített. Az 1913-ban készült némafilmet nem máshol forgatták, mint az egri barlanglakások között...

 

A festőművészek ritkán találták meg a barlanglakásokat, a XIX. században Keleti Gusztáv, Mednyánszky László ábrázolta egy-egy művén a gellérthegyi, budafoki barlangokat és lakóit, rajtuk kívül Cholnoky Jenő tihanyi remetelakot ábrázoló festménye lelhető fel (ez utóbbi a Magyar Földrajzi Múzeum kiállításán tekinthető meg Érden).

A két háború között és a XX. század második felében a szociofotós alkotók némelyike készített ugyan egy-egy fotót a barlanglakások elesettjeiről, de érthetetlen módon számukra sem volt ez a téma annyira fontos. Napjainkra inkább csak a szenzációt kereső újságírók cikkei mellett lelhetünk fel néhány fotót barlanglakásokról, barlanglakókról – de ezek már nem a húszas-harmincas évek mindent feltáró szociofotói.

 

Joggal merülhet fel a kérdés, végül is hány barlanglakás létezett hazánkban az elmúlt évszázadok során, mekkora volt az a lakosságszám, amely ezekben a földalatti hajlékokban húzta meg magát.

A korábban említett statisztikai problémák mellett nem utolsó sorban a téma feldolgozatlanságában, valamint abban lelhető fel e fontos adat hiányának oka, hogy szinte semelyik korban nem tartották arra méltónak az illetékesek és a különféle szaktudományok képviselői az ilyen hajlékokkal való törődést, foglalkozást.

A visszaemlékezések, a fellelt dokumentumok, szakirodalom alapján az itt megtekinthető összesítésben megkíséreltem összefoglalni a jól azonosítható adatokat, melyek mindenképpen sok tanulságot mutatnak a mai kor számára.

 

 

Epilógus:

A fejezetet olvasva az érdeklődőnek hiányérzete támadhat, mert nem került bemutatásra a napjaikban is még a föld alatt élők sorsa, élete. Nem véletlen ez, amiért a szerző magyarázattal tartozik.

A ma barlanglakásokban élők – ritka kivétellel – nem dicsőségként, mutogatnivaló tettként élik meg helyzetüket. Lakhelyeik, körülményeik – akárcsak száz vagy kétszáz évvel ezelőtt – a mai Magyarországon az elesett rétegek között is a legszegényebbek közé sorolja be őket, amiért sokan úgy érzik, alig helyezkednek el magasabb szinten, mint a már mindenhol megtalálható hajléktalanok.

Sorsukról – ritka kivétellel – nem maguk döntöttek, az elmúlt évek gazdasági-társadalmi változásai is erősen közrejátszottak abban, hogy életüket ilyen keretek között kell leélniük.

E könyv a barlanglakásokról szól, nem szociográfiai ihletésű – a szerzőnek nincsenek is meg ehhez a képességei. Ezért a ma a föld alatt lakók életének bemutatása nem lehetne sem színvonalában, sem szakmaiságában megfelelő.

De van egy másik szempont is: a ma barlangban lakók az elmúlt másfél évtized alatt számos esetben váltak a híradások szereplőivé oly módon, melyből ők maguk nem igazán kértek. Megérthető, elfogadható az az igényük, hogy ne zavarják életüket, ha segíteni nem tud az ember, legalább ne ártson.

Kutatásaim során sok helyen számos, a barlanglakásokat egykor és most használó emberrel váltottam szót, de meggyőződésem, hogy úgy teszek velük jót, ha a mai helyzetet nem tárom fel, nem írom le.

Ez sokkal inkább azokra a humán ismeretekkel rendelkező szakemberekre vár, akik erre alkalmasak.

Mindemellett köszönettel és hálával tartozom nekik, mert életüket, hajlékaikat megmutatva, történeteiket elmesélve sokat segítettek e könyv megalkotásában.

De hogy az olvasó kíváncsiságát is kielégítsem, e helyütt szeretném ajánlani Horváth Kata  Bükk-alján végzett – már többször idézett – munkájának összefoglalását. A műben a mai barlanglakók élete pontosan, éles szemmel és empátiával került feldolgozásra, bemutatásra.

Horváth Kata munkatársaival – nagy nehézségek árán, hosszas ismerkedés, a lakók bizalmába kerülés révén – nagy ívű dolgozatot készített az egyik bükk-alji falu cigányairól. A telep "vezetőjének" segítségével több hónapra beköltözött a barlanglakások közül egybe és testközelből, nagyszerű szavakkal tárja elénk az ott élők mindennapjait. Beszél – beszélteti őket – a miértekről, a hogyanokról, és anélkül, hogy közvetlen szavakkal állást foglalna, mindent megad ahhoz, hogy megértsük és elfogadhassuk az általa "Gömbalja" néven nevezett település barlanglakóinak helyzetét.

 

 

<

Ha valami érdekel, esetleg segítségre van szükséged: